Archiwum

Powered by mod LCA

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TEMAT LISTY PROPONOWANYCH PROJEKTÓW BEDĄCYCH PRZEDMIOTEM WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA.

Konsultacje dotyczą projektów zaproponowanych do włączenia do listy projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury energetycznej i potrwają do 31 marca 2015 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie w sprawie TEN-E) określa 9 priorytetowych korytarzy i 3 obszary tematyczne oraz definiuje procedurę i kryteria pozwalające na włączenie projektu do listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W październiku 2013 r. Komisja Europejska przyjęła pierwszą unijną listę projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Rozporządzenie w sprawie TEN-E przewiduje aktualizację tej listy co dwa lata. Za określenie odpowiednich projektów odpowiadają – w ramach podejścia regionalnego – grupy regionalne, w skład których wchodzą przedstawiciele właściwych ministerstw, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłu gazu i energii elektrycznej, projektodawców, europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO), Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i Komisji Europejskiej. Projektodawcy przedkładają grupom regionalnym do oceny projekty w dziedzinie energii elektrycznej i gazu, dla których chcą uzyskać status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Następnie grupy regionalne oceniają projekty na podstawie kryteriów ogólnych i szczególnych określonych w rozporządzeniu, skupiając się zwłaszcza na potencjalnym wkładzie projektów w integrację rynku oraz zapewnianie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. Ocena zostanie przeprowadzona w najbliższych miesiącach. Grupy regionalne podejmą decyzję w sprawie regionalnych list projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania latem 2015 r. Każda grupa regionalna zasięgnie opinii organizacji reprezentujących odpowiednie zainteresowane strony, w tym producentów energii, operatorów systemów dystrybucji, dostawców, konsumentów i organizacji ekologicznych. Konsultacje służą zebraniu opinii na temat tego, czy dany projekt dotyczący gazu lub energii elektrycznej jest potrzebny z punktu widzenia polityki energetycznej UE mającej zapewnić bezpieczeństwo dostaw, integrację rynku, konkurencyjność i zrównoważony rozwój.


Opublikowana lista projektów zawiera linki do stron poświęconych zaproponowanym projektom, gdzie dostępnych jest więcej informacji. Dodatkowe informacje na temat projektów dotyczących energii elektrycznej można znaleźć na stronie sieci ENTSO-E. Dodatkowe informacje na temat projektów dotyczących gazu można znaleźć na stronie sieci ENTSO-G.

Konsultacje skierowane są do następujących grup docelowych:
Organy administracji publicznej, organy administracji w państwach członkowskich, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, MŚP, organizacje konsumentów, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje ekologiczne, firmy konsultingowe, federacje pracowników i pracodawców, inne zainteresowane strony i ogół społeczeństwa.

Jak przesłać odpowiedź:
Obywatele, organizacje i organy publiczne mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą
KWESTIONARIUSZA ONLINE

Dodatkowe informacje:

Informacje Podstawowe na temat konsultacji

Ogłoszenie Komisji Europejskiej na temat listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi. Wszelkie pytania i prośby o dodatkowe informacje prosimy kierować na adres e-mail: projects@ec.europa.eu

Prosimy o wypełnienie ankiety przed 31 marca 2015 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

een2015

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2