Archiwum

Powered by mod LCA

Konsultacje społeczne na temat listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie inteligentnych sieci.

Konsultacje dotyczą projektów zaproponowanych do włączenia do listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie inteligentnych sieci i potrwają do 15 kwietnia 2015 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie w sprawie TEN-E) określa 9 priorytetowych korytarzy i 3 obszary tematyczne oraz definiuje procedurę i kryteria pozwalające na włączenie projektu do listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W październiku 2013 r. Komisja Europejska przyjęła pierwszą unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Rozporządzenie w sprawie TEN-E przewiduje aktualizację tej listy co dwa lata. Za określenie odpowiednich projektów odpowiadają – w ramach podejścia regionalnego – grupy regionalne, w skład których wchodzą przedstawiciele właściwych ministerstw, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłu gazu i energii elektrycznej, projektodawców, europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO), Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i Komisji Europejskiej. Projektodawcy przedkładają grupom regionalnym do oceny projekty w dziedzinie energii elektrycznej i gazu, dla których chcą uzyskać status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Następnie grupy regionalne oceniają projekty na podstawie kryteriów ogólnych i szczególnych określonych w rozporządzeniu, skupiając się zwłaszcza na potencjalnym wkładzie projektów w integrację rynku oraz zapewnianie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. Ocena zostanie przeprowadzona w najbliższych miesiącach. Grupy regionalne podejmą decyzję w sprawie regionalnych list projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania latem 2015 r. Każda grupa regionalna zasięgnie opinii organizacji reprezentujących odpowiednie zainteresowane strony, w tym producentów energii, operatorów systemów dystrybucji, dostawców, konsumentów i organizacji ekologicznych. Konsultacje służą zebraniu opinii na temat tego, czy dany projekt dotyczący inteligentnych sieci jest potrzebny z punktu widzenia polityki energetycznej UE mającej zapewnić bezpieczeństwo dostaw, integrację rynku, konkurencyjność i zrównoważony rozwój.

Jak przesłać odpowiedź ??
Zainteresowane instytucje mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą
KWESTIONARIUSZA ONLINE

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie Komisji Europejskiej w sprawie konsultacji społecznych na temat Listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie inteligentnych sieci

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi. Wszelkie pytania i prośby o dodatkowe informacje prosimy kierować na adres e-mail: ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu

lub na adres pocztowy:
European Commission
Directorate-General for Energy
Unit B1, Unit Internal Market I: Networks and Regional Initiatives
B-1049 Brussels
Belgium

Prosimy o wypełnienie ankiety przed 15 kwietnia 2015 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2