Archiwum

Powered by mod LCA

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznch na temat "Ewentualna zmiana przepisów rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty"

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty weszło w życie w 2007 roku ustanawia ramy zgodnie z zaleceniami FATF w sprawie przewozu środków pieniężnych. Nakłada między innymi, obowiązek na osoby fizyczne wjeżdżające lub wyjeżdżające do Unii Europejskiej, które posiadają gotówkę lub ekwiwalent środków pieniężnych w wysokości 10 000 euro lub więcej, aby złożyły deklarację z w urzędzie celnym lub w innym właściwym organie. Umożliwia właściwym instytucją czasowe przechowywanie gotówki w przypadku niezgłoszenia lub nieprawidłowego zgłoszenia w toku dalszych badań i ewentualnego przepadku po interwencji wymiaru sprawiedliwości. Zapewnia możliwość wymiany informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich, z Komisją lub z państwami trzecimi, w pewnych okolicznościach. Wreszcie, rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie ustanowienie sankcji w przypadku braku deklaracji, nawet jeśli po zakończeniu postępowania nie ma żadnych oznak nielegalnej działalności.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia 1889/2005, Komisja przedstawiła sprawozdanie do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania rozporządzenia w roku 2010. W sprawozdaniu stwierdzono, że ogólnie, rozporządzenie spełnia swój cel i odpowiednio transponuje zalecenia FATF do Prawa UE. Jednak ewentualne ulepszenia w kilku obszarach zostały zalecone.

Rozmowy z ekspertami z państw członkowskich dotyczące kontroli środków pieniężnych według rozporządzenia, jak również rozwój sytuacji międzynarodowej skłoniły Komisję do
podjęcia działań w sprawie ulepszenia istniejących przepisów Rozporządzenia.

Aby ocenić celowość potencjalnych działań i opcji politycznych oraz uzyskać nowe informacje, Komisja chciałby otrzymać opinie zainteresowanych stron w sprawie ewentualnych działań, jakie należy podjąć w celu rozwiązania zidentyfikowanych luk.

Konsultacje skierowane są do następujących grup docelowych:
Organy administracji publicznej, organy administracji w państwach członkowskich, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, MŚP.

Jak przesłać odpowiedź ??
Zainteresowane instytucje mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą
KWESTIONARIUSZA ONLINE

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie Komisji Europejskiej w sprawie Konsultacji społecznych na temat Ewentualna zmiana przepisów rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi. Wszelkie pytania i prośby o dodatkowe informacje prosimy kierować na adres e-mail: TAXUD-B1-CASHCONSULT@ec.europa.eu

lub na adres pocztowy:
European Commission
Directorate General for Taxation and Customs Union
Unit TAXUD-B1

Rue de Luxembourg 40, Office 2/48, B-1049, Belgium

Prosimy o wypełnienie ankiety przed 1 czerwca 2015 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

een darr

Enterprise Europe Network - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel/Faks: 074 64 80 400,
www.darr.pl
www.westpoland.pl
www.een.org.pl
een.ec.europa.eu 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2