Archiwum

Powered by mod LCA

Rusza nabór wniosków do Poddziałania 1.1.1 PO IR.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projektu B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet i poziom dofinansowania:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi: 1 600 000 000 PLN w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 PLN;
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

Opracowała:
Karolina Sobocińska
Specjalista ds. Inicjatyw Gospodarczych w Zespole Wsparcia i Rozwoju Firm
Dolnośląski Park Technologiczny T-Park


een darr

Enterprise Europe Network - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel: 74 64 80 400,
Fax: 74 64 80 417
http://www.darr.pl
http://een.ec.europa.eu
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2