Zapraszamy na QuAD - indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat.

Temat konsultacji:
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat
(Schemat 1.1.E RPO WD)
Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno-Zdrój, 22 października 2013 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertami, dotyczących omówienia aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Do podziału jest 4 100 000 euro.

W ramach schematu 1.1.E Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat przewidziano dofinansowane realizacji projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju. Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują:
• Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
• Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

O wsparcie w ramach schematu 1.1 E mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą do 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:
1) Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:
do 60 % wydatków kwalifikowanych - z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, dla których poziom dofinansowania wynosi 40%.
2) Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych:
do 50 % wydatków kwalifikowanych
3) Dla wydatków związanych z wykorzystaniem mechanizmu cross-financing (dofinansowanie niezbędnych do prawidłowego wdrożenia projektu inwestycyjnego szkoleń specjalistycznych dla pracowników mikroprzedsiębiorstw):
do 45 % wydatków kwalifikowanych + 10% w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych.
Wysokość udziału cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zakres konsultacji obejmować może:
• kwalifikowalność projektu i wydatków
• kryteria oceny wniosków, punktacja
• sposób wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
• generator wniosków
• stosowane procedury

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój
Sala Konferencyjna 101A

Termin: 22 październik, w godzinach od 10:00 do 15:35
Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
do dnia 18 paźdzernika br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl, faks: 74 64 80 451


Ekspertami prowadzącymi konsultacje będą Pani Maria Zacharewicz oraz Pan Robert Hadaś - Specjaliści z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela:
Karolina Sobocińska , telefon 74 64 80 437

Serdecznie zapraszamy!


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2