TERMIN REKRUTACJI: od 22.10.2013r. do 20.12.2013r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:
I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:
TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 22.10.2013 r. - 15.11.2013 r.

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć (osobiście lub pocztą) w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub jeden oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu lub w Biurze Rekrutacyjnym w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu PO KL - Sprawny biznes z Dolnego Śląska". Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w 2 egzemplarzach). W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:
Biuro Projektu w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 16.00 lub Biuro Rekrutacyjne Fundacji Eudajmonia: ul. Ostrowskiego 30 B lokal 144, 53-238 Wrocław - od poniedziałku do piatku, w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny - wzór
Załącznik nr 2 - Karta oceny formularza - wzór

Przed wysyłką Formularza rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie czy wszystkie strony tego dokumentu zostały wydrukowane oraz czy wszystkie oświadczenia zostały czytelnie podpisane.
Brak podpisów pod oświadczeniami skutkuje odrzuceniem formularza na etapie oceny formalnej. Brak parafek, czy potwierdzenia orzeczenia o niepełnosprawności za zgodność z oryginałem nie skutkuje odrzuceniem formularza i jest on oceniany zgodnie z procedurą.

Oceny kandydata/ki pod względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A Formularza rekrutacyjnego. W projekcie ustalono ocenę zero - jedynkową (gdzie „0" - oznacza nie spełnia kryterium, „1" - spełnia kryterium). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

Część B Formularza rekrutacyjnego „Informacje o planowanej działalności gospodarczej" jest oceniana w skali 0 - 35 pkt., z możliwością przyznania następujących wartości punktowych poszczególnym częściom oceny:
a) opis planowanej działalności (0-7 pkt.);
b) charakterystyka klientów (0-7 pkt.);
c) charakterystyka konkurencji (0-7 pkt.);
d) stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0-7 pkt.);
e) zakres planowanej inwestycji (0-5 pkt.);
f) posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności (0-2 pkt.).

Po zakończeniu I etapu rekrutacji na stronie internetowej projektu zostanie opublikowana lista rankingowa osób uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 55 osób (22 kobiet i 33 mężczyzn), przy czym minimalna konieczna do uzyskania ilość punktów to 20.


II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: od 02.12.2013r. do 14.12.2013r. - dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-15. Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które w wyniku zakończonego procesu rekrutacji otrzymały nie mniej niż 28 pkt. (20pkt+8pkt), w tym min. 20 pkt. za pierwszy etap i min. 8 pkt. za drugi etap.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru. O przyjęciu uczestnika/czki do projektu decyduje suma ocen uzyskanych na poszczególnych etapach rekrutacji.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 osób (14 kobiet i 21 mężczyzn) z najwyższymi ocenami, w tym:
• 27 osób nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (10 kobiet i 17 mężczyzn),
• 8 osób zatrudnionych (4 kobiety i 4 mężczyzn).

W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzymy 10-osobową listę rezerwową.

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2