Wyniki I posiedzenia Komisji Oceniającej Wnioski Aplikacyjne w ramach projektu „Laboratorium biznesu".

INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „LABORATORIUM BIZNESU"

Projekt nr POKL 08.02.01-02-013/02 „Laboratorium biznesu", realizowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2 „Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw".

W dniach 09 i 10 września 2013r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój odbyło się pierwsze posiedzenie trzyosobowej Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych (KOWA) zorganizowane w ramach w/w projektu.

1. Podczas posiedzenia ocenie poddano 53 Wnioski wraz z aplikacjami stażowymi (każdy wniosek oceniany przez 3 osoby):
- 21 Wniosków aplikacyjnych z aplikacjami stażowymi Kandydatów na Przyjmujących na staż
- 32 Wnioski aplikacyjne z aplikacjami stażowymi Kandydatów na Stażystów

2. Wyniki oceny merytorycznej 21 wniosków aplikacyjnych z aplikacjami stażowymi Kandydatów na Przyjmujących na staż:
8 wniosków aplikacyjnych Kandydatów Przyjmujących na staż przeszło ocenę pozytywnie, czyli uzyskało punktację ponad minimalne wymagania, tj. ponad 27 punktów i zostało rekomendowanych jako przedsiębiorstwa przyjmujące na staż.

- Wniosek aplikacyjny Kandydata Przyjmującego na staż nr 16/P/17062013 został oceniony tylko przez dwóch członków KOWA, ponieważ jeden z członków KOWA (Przewodniczący) nie mógł ocenić tego wniosku nie łamiąc zasad bezstronności wobec Aplikującego.
- 13 wniosków aplikacyjnych Kandydatów Przyjmujących na staż uzyskały mniej niż minimalne wymagania i w związku z tym nie zostały rekomendowane do przyjęcia na staż.
Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych Kandydatów na Przyjmujących na staż wraz z przyznaną punktacją stanowi Załącznik nr 1 do Informacji.

3. Wyniki oceny merytorycznej 32 wniosków aplikacyjnych z aplikacjami stażowymi Kandydatów na Stażystów:
- 32 wnioski aplikacyjne Kandydatów na Stażystów przeszło ocenę pozytywnie, czyli uzyskało punktację ponad minimalne wymagania, tj. ponad 14 punktów i zostało rekomendowanych do odbycia stażu.
Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych Kandydatów na Stażystów wraz z przyznaną punktacją stanowi Załącznik nr 2 do Informacji.

4. Lista rankingowa skorelowanych staży:
W wyniku przeprowadzenia ocen merytorycznych wniosków aplikacyjnych z aplikacjami stażowymi Kandydatów na Stażystów oraz Kandydatów na Przyjmujących na staż powstała lista rankingowa skorelowanych staży, wśród których 8 zostało rekomendowane do realizacji.
Lista rankingowa wyłonionych do realizacji staży stanowi Załącznik nr 3 do Informacji.
Zgodnie z §6 ETAP 6 Regulaminu rekrutacji i organizacji staży w ramach projektu „Laboratorium biznesu": „Po ocenie Wniosków aplikacyjnych KOWA przedstawia wyniki rekrutacji. W przypadku gdy na jedno miejsce przypadać będzie więcej niż jedna kandydatura Stażysty wówczas ostateczny wybór Kandydata na Stażystę dokonuje Przyjmujący na staż. Natomiast w przypadku większego zainteresowania Przyjmujących na staż jedną kandydaturą Stażysty ostateczny wybór miejsca stażu (firmy) należy do Kandydata na Stażystę;" ostateczna lista realizowanych staży zostanie wyłoniona po dokonaniu wyboru Stażystów przez Przyjmujących na staż oraz po podpisaniu umów stażowych przez wszystkie zainteresowane strony.
Załączniki:
1. Lista rankigowa wniosków aplikacyjnych Kandydatów na Przyjmujących na staż - wyniki oceny merytorycznej.
2. Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych Kandydatów na Stażystów - wyniki oceny merytorycznej.
3. Lista rankingowa wyłonionych do realizacji staży, podpisana przez Przewodniczącego KOWA.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2