Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie ze środków UE projektów, w ramach których przedsiębiorcy mogą występować o dofinansowanie.

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)

Pomoc w ramach ww. działania przyznawana jest mikroprzedsiębiorcy, a więc przedsiębiorcy który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
- roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 mln euro

Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także wspólnicy spółki cywilnej.

O dofinansowanie może wystąpić:
Osoba fizyczna:
- podejmująca albo wykonująca działalność gospodarczą
- pełnoletnia i poniżej 60 roku życia obywatel państwa UE
- nie podlegająca przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie
- mieszkająca w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko - wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców)
- w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie korzystała z Programu „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienie"
Osoba prawna:
- podejmująca albo wykonująca działalność gospodarczą
- jej siedziba, oddział lub miejsce położenia nieruchomości leży w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko - wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców)
- w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie korzystała z Programu „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienie"
- jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS
Spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej:
- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
- spełnia pozostałe warunki wymagane dla osoby prawnej.

Warunkiem koniecznym jest niepodleganie przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
Poziom wsparcia wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.
Pomoc jest przyznawana na projekt którego wysokość kosztów kwalifikowanych (tych, które mogą być zrefundowane) wynosi powyżej 20 tysięcy złotych.

Wysokość dofinansowania wynosi:
100 000 PLN - jeżeli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy;
200 000 PLN - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy;
300 000 PLN - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Przyznana pomoc w ramach ww. działania nie obejmuje kosztów:
- podatku od towarów i usług (VAT),
- nabycia nieruchomości,
- nabycia rzeczy używanych.

Szczegółowe informacje nt naboru:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html


Termin przyjmowania wniosków: 15 kwietnia - 26 kwietnia 2013 r.

Szczegółowych informacji dotyczących powyższego Działania udziela:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest Instytucją Wdrażającą (czyli m.in. przyjmującą wnioski o dofinansowanie) dla tego Działania
ul. Giełdowa 8, Wrocław
tel. 071/369-74-00
e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl


Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" realizowane jest również przez Lokalne Grupy Działania (LGD) wybrane w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Na terenie województwa dolnośląskiego działa kilkanaście LGR, które systematycznie organizują konkursy, w których beneficjentami mogą być m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Zachęcam do odszukania swojej gminy na poniższej mapie oraz kontakt z Lokalną Grupą Działania na Państwa terenie.

Baza Lokalnych Grup Działania: http://dolnyslask.pl/upload/PROW/Grafika/adresarz%20LGD.pdf
Mapa zasięgu Lokalnych Grup Działania: http://dolnoslaskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/dolnoslaskie/pliki/LGD_na_DS/mapaLGD-2_12.pdf

Zachęcamy do kontaktu z Lokalną Grupą Działania odpowiednią ze względu na miejsce zamieszkania, która udzieli informacji o najbliższych naborach wniosków.

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2