Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Biznesklasa bez barier", planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (DARR) uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zmianami), w dniu 18 lipca 2011r. została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Biznesklasa bez barier".


Stronami umowy są: Lider Partnerstwa - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Partner - Fundacja EUDAJMONIA z siedzibą we Wrocławiu.

Ostateczny podział zadań nastąpił podczas negocjacji i kształtuje się następująco:

Lider Partnerstwa:
1. Zarządzanie projektem, w tym udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia z przeznaczeniem na Biuro Projektu.
2. Promocja i popularyzacja wyników projektu.
3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w części dotyczącej przygotowania i realizacji szkoleń i doradztwa biznesowego, zwrotu kosztów podróży i zakupu sprzętu specjalistycznego.
4. Wsparcie w fazie rozruchu.

Partner:
1. Zarządzanie projektem.
2. Rekrutacja uczestników/czek do projektu.
3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w części dotyczącej przygotowania i realizacji poradnictwa zawodowego i coachingu psychologicznego.
4. Zaangażowanie wsparcia specjalistycznego.

18.07.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2