Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Uzbekistanu

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Taszkencie ma zaszczyt zaprosić polskich przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Uzbekistanu (Taszkent i Fergana), która odbędzie się w dniach 2-6 kwietnia br. Misji przewodniczyć będzie Pan Andrzej Dycha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Do udziału w misji zapraszamy firmy przede wszystkim z szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej (w tym.: przetwórstwo, minitechnologie, chłodnie, przenośne magazyny dla art. rolno-spożywczych, przechowalnictwo owoców i warzyw, urządzenia zraszające i nawadniające), maszyn i urządzeń, opakowań, oraz z branży energetycznej.

Wstępny program misji (pobierz) obejmuje m. in.:

• Udział przedsiębiorców w XIII Uzbekistańskiej Wystawie Międzynarodowej „Przemysł spożywczy" - WorldFood Uzbekistan-2013 i VIII Uzbekistańskiej Wystawie Międzynarodowej „Gospodarka Rolna" - AgroWorld Uzbekistan-2013 na stoisku Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Taszkencie. Uczestnicy misji będą mieli również możliwość zwiedzenia międzynarodowych wystaw: „Opakowania przemysłowe, tara i druk - Upak Uzbekistan 2013", „Przemysł chemiczny - Chemie Uzbekistan 2013" oraz „Przemysł tworzyw sztucznych - PlastexUzbekistan-2013".
• Udział w giełdzie kooperacyjnej z udziałem polskich i uzbeckich firm organizowanej w Taszkencie przez PARP, WPHI oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Republiki Uzbekistanu.
• Udział w seminarium na temat rynku Uzbekistanu zorganizowanym w Taszkencie przez PARP i WPHI.
• Udział w Forum Inwestycyjnym w Ferganie.

Udział w misji gospodarczej to doskonała okazja do:
• nawiązania i zacieśnienia kontaktów biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami,
• promocji firmy na rynku zagranicznym,
• wymiany doświadczeń z zagranicznymi ekspertami i przedstawicielami biznesu.

Uprzejmie informujemy, że przy zebraniu grupy co najmniej 4 firm z jednej branży istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów udziału w misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U.. Nr 211, poz. 1542 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się przez firmę o ww. dofinansowanie termin przesłania oryginałów niezbędnych dokumentów do PARP upływa 26 lutego br.

Ww. pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji. Polega ona na zwrocie do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których należą między innymi przelot i zakwaterowanie jednej osoby z firmy. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 8000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. warunków przyznania dofinansowania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do wtorku, 26 lutego 2013 r., do pani Anny Awdiejewej: anna_awdiejewa@parp.gov.pl, tel.: 22 432 71 95, faks: 22 432 70 46.

Osoby zamierzające ubiegać się o pomoc de minimis proszone są dodatkowo o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w oryginale na nasz adres pocztowy (najlepiej kurierem), wraz z poniższymi dokumentami:
1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Sprawozdania należy podpisać, a w przypadku kopii poświadczyć za zgodność z oryginałem.
3) Odpis KRS (aktualny, max 3 miesiące) podpisany za zgodność z oryginałem lub - w przypadku braku wpisu do KRS - zaświadczenie o działalności (do ściągnięcia za strony https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx).

Ze względu na obowiązujący termin złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego do Ministerstwa Gospodarki (najpóźniej 30 dni przed terminem realizacji projektu) wszystkie dokumenty powinny wpłynąć do PARP nie później niż 26 lutego 2013 r.

Adres pocztowy, na który należy wysłać dokumenty:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Anna Awdiejewa
Departament Promocji Gospodarczej
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wszystkie strony wszystkich dokumentów powinny zostać podpisane przez upoważnione do tego osoby i opieczętowane pieczęciami firmy i tych osób. Jeśli dokumenty zostaną podpisane przez osobę nie wyszczególnioną w KRS, do dokumentów należy dołączyć pełnomocnictwo.
Przed wysłaniem dokumentów w wersji papierowej można przesłać skan dla sprawdzenia na adres mailowy anna_awdiejewa@parp.gov.pl.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Anną Awdiejewą: anna_awdiejewa@parp.gov.pl, tel.: 22 432 71 95, faks: 22 432 70 46.

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2