Instrument Szybkiego Reagowania - Projekt dla przedsiębiorców

 

Kolejna szansa na poprawę sytuacji rynkowej dla przedsiębiorców,
którzy już odczuli skutki spowolnienia gospodarczego.

Rusza czwarta rekrutacja firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PARP rozpoczyna nabór 28 grudnia 2012 r. Aplikować mogą firmy, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.
Dotychczas ze wsparcia w ramach usługi ISR skorzystało lub korzysta łącznie 147 firm w całej Polsce.
Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze co najmniej 63 firmy, które chcą poprawić swoją pozycję rynkową w ramach programu ISR - w tym co najmniej: 2 mikroprzedsiębiorstwa, 45 małych i średnich firm oraz 16 dużych przedsiębiorstw.
Pakiet usług dla firmy uczestniczącej w projekcie obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju o charakterze naprawczym lub rozwojowym, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy.
Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.
Każde z przedsiębiorstw musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego" oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:
- posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach
lub
- nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.
Największe szanse na udział w projekcie mają przedsiębiorcy z regionów, które zgodnie z raportem listopadowym GUS są najbardziej zagrożone bezrobociem. Są to województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz lubuskie.
Zgodnie z decyzją PARP dodatkowe punkty preferencyjne na liście rankingowej firm aplikujących do ISR zostaną przyznane również tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących działach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
05 - Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (lignitu);
08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie;
09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
24 - Produkcja metali;
26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
27 - Produkcja urządzeń elektrycznych;
29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
43 - Roboty budowlane specjalistyczne.

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.
Nabór będzie trwać 9 tygodni - od 28 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r., lecz formularze aplikacyjne muszą zostać wysłane najpóźniej w dniu 11.02.2013 r.

 

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

 

Ważne dokumenty

Broszura informacyjna

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2