Przedsiębiorco wyraź swoją opinię, która pomoże Komisji Europejskiej przygotować Ustawę o Dostępności - rozwiązania przyjaznego dla Przedsiębiorców.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wspierając działania Komisji Europejskiej organizuje panel biznesowy skierowany do sektora MŚP, którego głównym celem jest pozyskanie opinii przedsiębiorców na temat tworzonej przez Komisję Europejską Ustawy dot. Dostępności w Europie. Panel jest istotnym narzędziem wspomagającym Komisję Europejską w tworzeniu bardziej przyjaznego prawodawstwa, które w większym zakresie stanie się przychylne
dla przedsiębiorczości. Daje on również doskonałą możliwość dla sektora MŚP wypowiedzenia się na temat socjalno-ekonomicznego wpływu nowych rozwiązań prowadzących do ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do towarów i usług.

Aby wyrazić swoje zdanie na temat dostępności w Europie wystarczy wypełnić ankietę będącą częścią konsultacji panelu biznesowego Komisji Europejskiej oraz przesłać ją do dnia 11 czerwca br. na adres e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl
lub na numer faksu: 74 648 04 51.

Europejska Strategia Wobec Niepełnosprawności

W Komunikacie Komisji Europejskiej z listopada 2011 r. dot. Europejskiej Strategii Wobec Niepełnosprawności 2010-2020 Komisja zaproponowała użycie ustawodawstwa oraz innych rozwiązań prawnych takich jak standaryzacja w celu zoptymalizowania dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku.

Europejska Strategia Wobec Niepełnosprawności 2010 - 2020 zawiera również kluczowe elementy polityki dostępności w UE. Na szczeblu europejskim dostępność jest głównie rozpatrywana w trzech obszarach tematycznych: technologia informacyjno-komunikacyjna, transport, środowisko zabudowane.

W odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnych UE kieruje swoje inwestycje głownie na badania i rozwój technologiczny. Ponadto polityka dostępności elektronicznej skupia się na sieci i promocji Projektowania Uniwersalnego. Dostępność technologii informacyjno-komunikacyjnych jest również rozpatrywana w Agendzie Cyfrowej.W sektorze transportowym szczególną uwagę na szczeblu europejskim skierowano w stronę udzielenia wsparcia pasażerom z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, niewiele jednak dokonano w zakresie dostępności (dostępności pojazdów i infrastruktury transportowej uwzględniającej stacje kolejowe czy przystanki autobusowe). Niedawno wydana Biała Księga dotycząca transportu odnosi się do dostępności infrastruktury transportowej wykraczającej poza świadczenie usług dla osób z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi.

W sferze środowiska zabudowanego rozpoczęto pewne projekty związane z badaniami i rozwojem technologii, natomiast dostępność została ukazana w dyskusji politycznej w kontekście inicjatywy rynków pionierskich dla zrównoważonego rozwoju. Gromadzenie informacji dotyczących dostępności jest częścią równowagi społecznej, która uwzględnia pewne aspekty ustawodawcze i normatywne.

Komunikat ten zobowiązuje również do zgłębienia kwestii związanych z przyjęciem odpowiednich przepisów zapewniających dostępność towarów i usług, uwzględniając podjęcie odpowiednich kroków w celu przyśpieszenia wykorzystania zamówień publicznych, poprzez ‘Ustawę dotyczącą Dostępności w Europie' - rozwiązania przyjaznego dla przedsiębiorców, które zasadniczo usprawni funkcjonowanie wewnętrznego rynku dostępnych towarów i usług.

Główne zadania Ustawy dot. Dostępności w Europie

Stworzenie przez KE Ustawy dotyczącej Dostępności w Europie z pewnością przyczyniłaby się do polepszenia na poziomie UE, zarówno od strony popytu jak i podaży, sytuacji na rynkach towarów i usług, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych jak o osób starszych.

Ustawa ma na celu sprostać dwóm głównym problemom związanym z dostępnością towarów i usług w UE, czyli niedostateczne zapewnienie dostępnych towarów i usług  oraz fragmentacja europejskiego rynku dostępnych towarów i usług. Wyniki konsultacji pomogą Komisji w opracowaniu m.in. szczegółowych informacji w Ustawie związanych ze znaczeniem dostępności dla towarów i usług. Informacje te będą, za pomocą Ustawy, uzupełniały już istniejące europejskie prawodawstwo.

 

 


 

 

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450 
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2