Zapraszamy na szkolenie dotyczące odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. obserwując zmiany w polskim systemie prawnym organizuję cykl szkoleń dotyczących odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych po 11 lutego 2012 roku. Nasza inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do podmiotów reprezentujących sektor finansów publicznych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Art. 9). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami w znowelizowanej ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych

Termin i miejsce szkolenia:

  • 29 marca 2012 - Synergy Trainings, ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
  • 30 marca 2012 - RCPG, ul. Wysockiego 10, 58-100 Wałbrzych
  • 19 kwietnia 2012 - Hotel Nowodworski, ul. Nowodworska 30, 59-220 Legnica
  • 20 kwietnia 2012 - Hotel Europa, ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra

 

Program szkolenia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza oraz przesłanie wykorzystując jedną z trzech poniższych możliwości:
• pocztą na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska2, 58- 300 Szczawno-Zdrój
• e-mailem na adres: tomasz.charkot@darr.pl
• faksem na numer: 74 648 04 51.


W przypadku gdy źródłem pokrycia kosztów udziału są środki publiczne prosimy o przesłanie oświadczenia.


Zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniami we Wrocławiu i Szczawnie-Zdroju prosimy przesłać do dnia 26.03.2012 roku, natomiast szkoleniami w Legnicy i Jeleniej Górze do dnia 06.04.2012 r.

W nowelizacji zmieniono zakres podmiotów podlegających odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotychczasowe przepisy budziły wątpliwości co do odpowiedzialności osób, które formalnie nie posiadały statusu kierownika jednostki sektora finansów publicznych ale wykonywały faktycznie obowiązki i zadania kierownika
w zakresie gospodarki finansowej. Obecnie odpowiedzialności podlegają pracownicy i inne osoby, których obowiązki wynikają wprost z przepisów ustawy lub którym powierzono obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów. Tego typu regulacja powoduję, że wszystkie osoby, które zgodne z prawem działają w obrębie finansów publicznych
i gospodarują finansami mogą odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Powyżej przedstawiono tylko najważniejsze zmiany wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych. Dokładny katalog

Wykładowcy (prowadzącą/cym szkolenie będzie jedna z niżej wymienionych osób):
Małgorzata Stachowiak - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych. Była Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 2002 - 2005 Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie Członek Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w zagadnieniach finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE. Współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
Włodzimierz Dzierżanowski - dr nauk prawnych, wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego. W latach 2002 - 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi oraz finansami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych, opracowywanie programów rozwoju regionów, zarządzanie projektami rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w zagadnieniach finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE.
Magdalena Falkowska - aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego, stypendystka Programu Sokrates -Erasmus na Wydziale Prawa Universitá degli Studi di Padova. Obecnie doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych UW i SGGW. Specjalista w zakresie finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych zamówień publicznych oraz w dziedzinie prawa cywilnego, procedury cywilnej. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji przed Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Osobą do kontaktu jest Tomasz Charkot, tel. 74 64 80 438, e-mail: tomasz.charkot@darr.pl
Koszt szkolenia obejmujący wykłady ekspertów, materiały szkoleniowe oraz catering wynosi 450,00 zł netto + VAT dla jednego uczestnika.
W przypadku gdy źródłem pokrycia kosztów udziału w szkoleniu są środki publiczne uczestnik jest zwolniony z podatku od towarów i usług.


Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój

wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000043944
NIP: 886-000-34-33
Kapitał akcyjny: 9.790.000 zł


 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2