Przedsiębiorco wyraź swoją opinię, która pomoże Komisji Europejskiej przygotować akt prawny dotyczący Alternatywnego Rozwiązywania Sporów pomiędzy przedsiębiorstwami.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wspierając działania Komisji Europejskiej organizuje panel biznesowy skierowany do sektora MŚP, którego głównym celem jest pozyskanie opinii przedsiębiorców na temat Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (ADR) pomiędzy przedsiębiorstwami. Panel jest istotnym narzędziem wspomagającym Komisję Europejską w tworzeniu bardziej przyjaznego prawodawstwa, które w większym zakresie stanie się przychylne dla przedsiębiorczości. Daje on również doskonałą możliwość dla sektora MŚP wypowiedzenia się na temat relacji panujących na linii business to business.

Aby poprawnie przeanalizować możliwe problemy przedsiębiorstw w związku z ADR oraz ocenić potrzeby poprawy jakości i lepszego zrozumienia tej procedury Komisja zachęca przedsiębiorstwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami związanymi z ADR, za pośrednictwem zamieszczonego kwestionariusza

Kwestionariusz prosimy odesłać na adres: tomasz.charkot@darr.pl lub karolina.sobocinska@darr.pl w terminie do 6 marca br.

Wyniki panelu biznesowego dla MŚP będą stanowić cenny wkład w proces tworzenia polityki ADR.

1. Terminologia.

a. Alternatywne Rozwiązywanie Sporów = ADR
Alternatywne Rozwiązywanie Sporów (ADR) uwzględnia proces rozstrzygania sporów
w oparciu o działania strony trzeciej proponujący lub narzucający rozwiązanie lub ułatwiający rozwiązanie sporu w sposób polubowny działając poza systemem prawnym danego państwa.

b. Elektroniczne Rozwiązywanie Sporów = ODR
Elektroniczne Rozwiązywanie Sporów (ODR) opisuje procedury ADR, które mogą zostać zainicjowane i prowadzone za pośrednictwem Internetu.

c. Arbitraż, mediacje, postępowanie pojednawcze, itp.
ADR uwzględnia procesy takie jak mediacje, arbitraż, postępowanie pojednawcze, oraz inne tego typu działania. Jednakże terminy jak ‘mediacja', ‘arbitraż', czy ‘postępowanie pojednawcze' nie są używane w sposób zamienny i mogą wiązać się z odmiennymi procedurami. Dlatego też, w związku z Panelem biznesowym dla MŚP procesy ADR zostały podzielone ze względu na ich charakter w sposób następujący

 procedura ADR skutkująca wiążącymi decyzjami, tak jak w przypadku wielu procedur arbitrażowych,
 procedura ADR skutkująca jedynie niewiążącymi decyzjami, takimi jak zalecenia oraz
 procedura ADR ułatwiająca znalezienie polubownej możliwości rozstrzygnięcia sporu, tak jak w przypadku wielu procedur mediacyjnych.

d. Alternatywne Rozwiązywanie Sporów ADR B2C oraz ADR B2B
Alternatywne metody rozstrzygania sporów mogą znaleźć zastosowane w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami (ADR przedsiębiorstwo - klient lub ADR B2C) lub w przypadku sporów wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami (ADR przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo lub ADR B2B).

2. Dlaczego Komisja Europejska zamierza wydać akt prawny dotyczący Alternatywnego Rozwiązywania Sporów pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem (ADR B2C)?

Komisja zastanawia się czy przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP, potrzebują tańszych, szybszych i bardziej skutecznych sposobów rozwiązywania sporów z innymi firmami, które różnią się od systemów sądowniczych oferowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jedną z korzyści wprowadzenia takich rozwiązań jest sytuacja, w której duża liczba sporów nie będzie kierowana przed sąd, jeśli przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z szybszych i skuteczniejszych systemów rozstrzygania sporów. Korzystanie
z ADR w celu rozwiązywania sporów mogłoby skutkować znacznymi korzyściami finansowymi dla przedsiębiorstw: ADR jest uznawane za tańsze, szybsze oraz mniej skomplikowane od systemu sądowniczego. Małe przedsiębiorstwa byłyby w stanie skupić się na prowadzeniu własnej działalności nie tracąc przy tym czasu, pieniędzy oraz eliminując konieczność prowadzenia sporów. Przedsiębiorstwa mogłyby być bardziej otwarte na prowadzenie działalności w innych państwach, jeśli mogłyby one w łatwy sposób uzyskać naprawę szkód np. dostęp do stosownych programów ADR w przypadku zaistnienia sporu. Takie czynniki motywujące mogłyby pozytywnie wpłynąć na handel transgraniczny, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego wzrostu na terenie całej Unii Europejskiej.

3. Podstawy prawne

Dokument dotyczący Alternatywnego Rozwiązywania Sporów pomiędzy klientem
a przedsiębiorstwem (ADR B2C) mógłby uzupełnić propozycje ustawodawcze w zakresie ADR oraz ODR dla konsumentów przyjęte przez Komisję Europejską 29 listopada 2011 roku. Takie propozycje nie stanowią jeszcze części prawa Unii Europejskiej jednak są obecnie tematem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej.
Propozycja Dyrektywy związanej z alternatywnym rozstrzyganiem sporów w przypadku sporów konsumenckich dotyczy wszelkich sporów powstałych i związanych ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług przez przedsiębiorcę z państwa członkowskiego UE dla konsumenta z państwa członkowskiego UE (tradycyjnie oraz droga elektroniczną, transgranicznie oraz na terenie kraju). Taka propozycja zobligowałaby państwo członkowskie UE do zapewnienia, że tego rodzaju spory zostaną skierowane do rozstrzygnięcia przez kompetentną i sprawiedliwą jednostkę systemu ADR działającą w sposób bezstronny
i całkowicie przejrzysty. Dyrektywa zapewniłaby również odpowiedni dostęp konsumentów do informacji dotyczących jednostek ADR. Propozycja wprowadzenia Regulacji związanej z elektronicznym rozwiązywaniem sporów w przypadku sporów konsumenckich wymagałaby uruchomienia platformy internetowej umożliwiającej zakończenie transgranicznego sporu konsumenckiego drogą elektroniczną.
Dwie propozycje Komisji dotyczące ADR i ODR uzupełniłyby inne akty prawne EU,
a mianowicie Dyrektywę Mediacyjną związaną z aspektami mediacyjnymi w sprawach cywilnych i handlowych oraz Zalecenia Komisji z 1998 oraz 2001 roku w sprawie obowiązków organów odpowiedzialnych za rozstrzyganie pozasądowych sporów konsumenckich oraz obowiązków organów pozasądowych związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.

Wszelkie informacje związane z ADR (również dot. sporów konsumenckich) są dostępne we wszystkich oficjalnych językach UE na stronie internetowej:

Europejska Sieć Sądownicza - ADR
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

Enterprise Europe Network - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 


Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2