Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego sługi telekomunikacyjnej i usługi dostępu do sieci Internet.

 


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZP/PN/SZP/21/2011 wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ

Zapytania wobec SIWZ wraz z odpowiedziami (16.11.2011)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy z uwzględnieniem zmian (tekst jednolity)

Załącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zmian (tekst jednolity)

 


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania (24.11.2011)

 


 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty;
- Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia;
- Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór wykazu usług;
- Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia (osoby fizyczne);
- Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy;
- Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia (podwykonawcy);
- Załącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

10.11.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2