Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Usługa polegająca na opracowaniu graficznym i merytorycznym, przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druk broszur promocyjnych projektu oraz zaprojektowanie i wykonanie dwóch roll bannerów oraz logo projektu".


- Zapytanie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. (03.11.2011)

- Korekta odpowiedzi z dnia 03.11.2011r.


Zapytanie nr 2 do SIWZ (03.11.2011)


- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach odrzuconych (22.11.2011)

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty;
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące podwykonawcy;
- Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług;
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (osoba fizyczna);
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy;
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Zakres Zadań Wykonawcy.

31.10.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2