Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi Eksperta wspierającego zespół realizujący projekt: „Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park", realizowany przez DARR S.A.
- część I - Ekspert ds. transferu technologii;
- część II - Ekspert ds. analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.


- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (14.11.2011)


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty;
- Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz osób;
- Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy;
- Załącznik nr 4 A do SIWZ - wzór umowy dla części I zamówienia;
- Załącznik nr 4 B do SIWZ - wzór umowy dla części II zamówienia;
- Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie (przeznaczone dla osoby fizycznej która nie prowadzi działalności gospodarczej)

31.10.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2