Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Każdy pracownik jest ważny - podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Część I -Szkolenia dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej dotyczące sposobu zarządzania pracownikami o niskich kwalifikacjach;
Część II - Szkolenia podnoszące kompetencje społeczne pracowników o niskich kwalifikacjach, delegowanych do projektu przez pracodawców.

 


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZP/PN/SZP/19/2011 wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ

Zapytanie nr 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią. (05.09.2011)


Informacja z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej (protokół z otwarcia ofert) (08.09.2011)

Protokół z otwarcia ofert

 


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (23.09.2011)

 


 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Załącznik nr 1 - formularz oferty;
- Załącznik nr 2 - wykaz osób;
- Załącznik nr 3 - wykaz usług;
- Załącznik nr 4 - oświadczenie (osoby fizyczne);
- Załącznik nr 5 A- wzór umowy dla części I zamówienia;
- Załącznik nr 5 B - wzór umowy dla części II zamówienia;
- Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące podwykonawców;
- Załącznik nr 7 - zakres zadań wykonawcy.
- Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych).

01.09.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2