Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ogłasza drugi, otwarty konkurs na nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR SA) działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), ogłasza drugi, otwarty konkurs na nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu), a Partnerem projektu, wybranym w drodze konkursu.

Warunki konkursu określa Regulamin Konkursu:
1. Regulamin otwartego konkursu na wybór Partnera
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

Oferty sporządzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs nr 2/2011 na wybór Partnera celem wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

DARR SA nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert. Termin pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej - 16 września 2011r. Komisja oceniać będzie oferty złożone do dnia 15 września 2011r., do godziny 16.00. Oferty nadesłane po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku nie dokonania wyboru Partnera podczas pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr telefonu 074 648 04 28

 

25.08.2011


 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2