Ogłoszenie otwartego naboru na Partnerów ponadnarodowych i krajowych w projekcie z komponentem ponadnarodowym dotyczącym promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin-off/spin-out) oraz szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/spin-out.

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ubiegająca się o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ogłasza otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712).


I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie Partnerów: ponadnarodowego i krajowych, którzy będą współpracować z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przy realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym dotyczącym promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin-off/spin-out) oraz szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/spin-out. Projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% oraz budżetu krajowego w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Konkurs dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych. W odniesieniu do podmiotów zagranicznych dopuszcza się, aby były to podmioty pochodzące z kraju członkowskiego Unii Europejskiej (bez względu na to, czy realizuje on projekt współfinansowany z EFS czy nie) lub z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej, natomiast w odniesieniu do podmiotów krajowych wymaga się, aby miały siedzibę na terenie Dolnego Śląska.
Konkurs dotyczy podmiotów reprezentujących następujące typy instytucji:
• Instytucje Otoczenia Biznesu takie jak parki technologiczne i parki przemysłowe lub podmioty zarządzające parkami technologicznymi i parkami przemysłowymi
• przedsiębiorstwa
• uczelnie wyższe i/lub jednostki badawczo-rozwojowe oraz podmioty powołane przez uczelnie wyższe i/lub jednostki badawczo-rozwojowe, których zadaniem jest m.in. wzmacnianie współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorcami
• inne podmioty działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

II. Opis projektu:
Projekt, o którego dofinansowanie ubiega się Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., będzie wdrażany w partnerstwie ponadnarodowym i krajowym w okresie od lutego 2012 roku do października 2014 roku. Liderem projektu będzie Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.). Realizacja projektu wiąże się z podjęciem przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. działań mających na celu promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin-off/spin-out) oraz szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/spin-out. Przewiduje się, że partnerstwo ponadnarodowe umożliwi partnerom wzajemne korzystanie z doświadczeń i wiedzy, adaptowanie nowych rozwiązań wypracowanych i wdrożonych w innych krajach, pozwoli także na nawiązanie kontaktów w innych krajach, stworzy możliwości dalszej współpracy i ułatwi dostęp do informacji na temat międzynarodowych osiągnięć w obszarze zainteresowań.
Partnerstwo ponadnarodowe pozwoli zmaksymalizować cele projektu poprzez wypracowanie konkretnego produktu i rezultatu, którego stworzenie byłoby utrudnione bez współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

III. Cel partnerstwa i zasady współpracy:

Celem partnerstwa ponadnarodowego i krajowego jest wspólna realizacja projektu służącego adoptowaniu skutecznych rozwiązań wspierających przedsiębiorczość akademicką wypracowanych i wdrożonych w innych krajach. Przewiduje się, że Lider Projektu - DARR S.A. będzie odpowiedzialna za zarządzanie administracyjne (m. in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty z Instytucją Pośredniczącą, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji projektu, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu, kwalifikowanie wydatków) oraz za zarządzanie realizacją działań merytorycznych na poziomie partnerstwa w tym za realizację wyspecyfikowanych działań merytorycznych. Partnerzy ponadnarodowi i krajowi odpowiedzialni będą za realizację powierzonych im działań merytorycznych. Działania merytoryczne przewidziane do realizacji w ramach projektu zostały wyspecyfikowane w pkt. IV niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie o współpracy ponadnarodowej i w umowach partnerskich z partnerami krajowymi po zakończeniu negocjacji z wybranym oferentem.
Organem wspierającym Partnerów ponadnarodowych i krajowych przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących projektu będzie Grupa Sterująca, składająca się z przedstawicieli Lidera Projektu oraz Partnerów ponadnarodowych i krajowych.

IV. Formy działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym:

1. Adaptowanie i wypracowanie koncepcji adaptacji rozwiązań dotyczących przedsiębiorczości akademickiej wypracowanych w innym kraju.
2. Wypracowywanie nowych rozwiązań współdziałania sfery nauki i biznesu.
3. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.
4. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów.

V. Kryteria wyboru Partnerów ponadnarodowych i krajowych:

a. zgodność działań potencjalnych Partnerów ponadnarodowych i krajowych z celami partnerstwa,
b. oferowany wkład potencjalnych Partnerów ponadnarodowych i krajowych w realizację celu partnerstwa,
c. doświadczenie potencjalnych Partnerów ponadnarodowych i krajowych w realizacji działań o podobnym charakterze,
d. współpraca w trakcie przygotowania projektu.

VI. Zasady wyboru Partnerów ponadnarodowych i krajowych:

Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonego naboru wybrany zostanie maksymalnie jeden Partner ponadnarodowy i maksymalnie dwaj Partnerzy krajowi.
Szczegółowe zasady wyboru potencjalnych Partnerów ponadnarodowych i krajowych oraz zakres dokumentacji wymaganej do przedstawienia wraz z ofertą, przedstawione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia tj. „Regulaminie otwartego naboru na partnerów ponadnarodowych i krajowych w projekcie z komponentem ponadnarodowym dotyczącym promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin-off/spin-out) oraz szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/spin-out".

VII. Miejsce i forma składania ofert:

1. Miejscem składania ofert jest
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
(sekretariat Zarządu DARR S..A) w godzinach 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku)
e-mail: darr@darr.pl
2. Językiem oferty jest język polski (dla potencjalnych partnerów krajowych) oraz język polski/angielski (dla potencjalnych partnerów ponadnarodowych).
3. Oferty należy składać w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnerów ponadnarodowych i krajowych w projekcie z komponentem ponadnarodowym" lub w formie elektronicznej.
4. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
5. W przypadku ofert wysyłanych drogą elektroniczną decyduje data dostarczenia oferty na adres: darr@darr.pl
6. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Harmonogram naboru:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 1 września 2011 roku do godziny 16:00.
2. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę ofert w dniu 2 września 2011 roku.
3. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poinformuje Oferentów o wynikach konkursu drogą mailową w dniu 2 września 2011 roku.
4. W dniu 5 września 2011 roku Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadzi negocjacje z partnerami wyłonionymi w drodze konkursu celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu. Negocjacje mogą być przeprowadzone bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

IX. Załączniki

pobierz

12.08.2011

 


 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o modyfikacji Załącznika nr 3 do ogłoszenia o otwartym konkursie na partnerów w projekcie z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Aktualizacja: 18.08.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2