Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy".

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 z jednoczesnym zastosowaniem art. 5 ust. 1 (w zakresie zwolnienia z zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy) i w związku z art. 2a (przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy oraz na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) i zgodnie postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty;
Zał. nr 2 do SIWZ – Wykaz osób;
Zał. nr 3 do SIWZ – Wykaz usług;
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (osoby fizyczne);
Zał. nr 5 do SIWZ – Wzór umowy;
Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców;
Zał. nr 7 do SIWZ - Zakres zadań Wykonawcy;
Zał. nr 8 do SIWZ - Zasady obliczania wynagrodzenia.

 

 29.04.2011

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (11.04.2011)

Modyfikacja

Zakres zadań wykonawcy po modyfikacji

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania (18.05.2011):

Unieważnienie postępowania

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2