Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn „Usługa organizacji i przeprowadzenia pięciu poziomów szkoleń z zakresu zarządzania projektami wg metodyki Projekt Cycle Management w ramach projektu Dobre zarządzanie oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania dla beneficjentek projektu Dobre zarządzanie”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 z jednoczesnym zastosowaniem art. 5 ust. 1 (w zakresie zwolnienia z zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy) i w związku z art. 2a (przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (15.04.2011)

Załączniki do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 - Wykaz osób;

- Załącznik nr 3 – Wykaz usług;

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie (osoby fizyczne);

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy;

- Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców;

- Załącznik nr 7 – Zakres zadań Wykonawcy;

- Załącznik nr 8 – Zasady obliczania wynagrodzenia;

- Załącznik nr 9 – Wstępny harmonogram realizacji wsparcia.

04.04.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2