Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: Usługa polegająca na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druk folderu i torby promocyjnej oraz przygotowaniu teczek konferencyjnych wraz z długopisem, notatnikiem i miejscem na CD, zakupie i dostarczeniu gadżetu promocyjnego (pamięć USB 4G), roll screen dwustronnego oraz zestawu piśmienniczego".

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługa polegająca na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druk folderu i torby promocyjnej oraz przygotowaniu teczek konferencyjnych wraz z długopisem, notatnikiem i miejscem na CD, zakupie i dostarczeniu gadżetu promocyjnego (pamięć USB 4G), roll screen dwustronnego oraz zestawu piśmienniczego”

Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/13/2011 Wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ.

Plik do pobrania (06.04.2011):

- Zapytanie


Wynik postępowania (14.04.2011)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o podwykonawcach;
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług;
- Załącznik nr 4- Oświadczenie składane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy;
- Załącznik nr 6 - Zakres Zadań Wykonawcy.

31.03.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2