Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla 100 osób zatrudnionych w branży turystycznej i gastronomicznej w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu w EURO 2012". Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 z jednoczesnym zastosowaniem art. 5 ust. 1 (w zakresie zwolnienia z zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy) i w związku z art. 2a (przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla 100 osób zatrudnionych w branży turystycznej i gastronomicznej w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu w EURO 2012", Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/11/2011, wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ.

Załączniki do pobrania:
- Zapytania (30.03.2011)

- Zapytania II (31.03.2011)

Zawiadomienie o wynikach postępowania (20.04.2011)

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Załącznik nr 1 - Formularz Oferty;
- Załącznik nr 2 - Wykaz osób;
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług;
- Załącznik nr 4- Oświadczenie osoby fizycznej;
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy;
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o podwykonawcach;
- Załącznik nr 7 - Zakres Zadań Wykonawcy.

28.03.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2