Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Usługa całorocznego utrzymania czystości terenu zewnętrznego obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie-Zdroju". Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Załączniki do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy;
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług;
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby fizycznej;
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy;
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie (podwykonawcy).

11.03.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2