Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn „Usługa organizacji i przeprowadzenia pięciu poziomów szkoleń z zakresu zarządzania projektami wg metodyki Projekt Cycle Management w ramach projektu Dobre zarządzanie oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania dla beneficjentek projektu Dobre zarządzanie".


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 z jednoczesnym zastosowaniem art. 5 ust. 1 (w zakresie zwolnienia z zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy) i w związku z art. 2a (przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Unieważnienie postępowania

Aktualizacja 18.03.2011

Załączniki do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 - Wykaz osób;
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług;
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie (osoby fizyczne);
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy;
- Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców;
- Załącznik nr 7 - Zakres zadań Wykonawcy
- Załącznik nr 8 - Zasady obliczania wynagrodzenia
- Załącznik nr 9 - Wstępny harmonogram realizacji wsparcia

02.03.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2