Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ogłasza otwarty konkurs na nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR SA) działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), ogłasza otwarty konkurs na nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu), a Partnerem projektu, wybranym w drodze konkursu.

Warunki konkursu określa Regulamin Konkursu:
1. Regulamin otwartego konkursu na wybór Partnera
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

Oferty sporządzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wybór Partnera celem wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki", na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

DARR SA nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert. Termin pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej - 01 czerwca 2011r. Komisja oceniać będzie oferty, złożone do dnia 31 maja 2011r. do godziny 16.00. Oferty nadesłane po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku nie dokonania wyboru Partnera podczas pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr telefonu 074 648 04 28.

09.05.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2