Projekt dokumentacji konkursowej do schematu 5.1 - Odnawialne Źródła Energii (RPO WD 2007-2013) już dostępny!

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od 13 kwietnia można zapoznać się z projektem dokumentacji konkursowej w ramach działania 5.1 RPO WD.

Działanie 5.1 „Odnawialne źródła energii" jest realizowane w ramach Priorytetu 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka")" RPO WD.

Celem Działania jest zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez wykorzystanie potencjału geograficznego województwa dolnośląskiego szczególnie na obszarach atrakcyjnych turystycznie i uzdrowiskach.

W ramach Działania 5.1 przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w zakresie budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przyłączenia do najbliższej istniejącej sieci poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu.

W ramach Działania 5.1 nie będą mogły być dofinansowane projekty dotyczące produkcji energii wyłącznie na własny użytek przedsiębiorcy.

Zgodnie z postanowieniami Uszczegółowienia RPO WD, na realizację Działania 5.1 przewidziano kwotę 16 741 399,00 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 5.1 RPO WD zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą zgodnie z Porozumieniem zawartym z Instytucją Zarządzającą RPO WD, jest: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP).

W ramach Działania 5.1 o wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa mające status przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z nóź. zm.) tj. takie, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

Za działalność w zakresie wytwarzania paliw lub energii będzie uznane faktyczne wykonywanie przedmiotowej działalności jak również czynności przygotowujące do rozpoczęcia tejże działalności tj. działalność organizacyjna (koszty dot. analiz, badań), marketingowa. Oznacza to, że w ramach Działania 5.1 będą mogły aplikować również przedsiębiorstwa, które jeszcze nie wytwarzają, przetwarzają, magazynują, przesyłają, trudnią się dystrybucją paliw albo energii lub trudnią się obrotem nimi ale ponoszą koszty związane z tą działalnością.

W każdym przypadku kody PKD dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z energetyką (również kod PKD działalności, której dotyczy projekt) muszą figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy.

UWAGA: Brak w dokumencie rejestrowym kodu PKD związanej z działalnością, której dotyczy projekt będzie podstawą do odrzucenia wniosku o dofinansowanie!

Pliki do pobrania:

Projekt wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - działanie 5.1
Projekt instrukcji wypełniania wniosku - działanie 5.1
Projekt załącznika Finansowa realizacja projektu - działanie 5.1
Projekt wytycznych dla wnioskodawców - działanie 5.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach działania 5.1 Odnawialne Źródła Energii to 28 kwietnia 2011 r.

Również w kwietniu - 27 i 28 - odbędą się w siedzibie DIP szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach schematu 5.1 RPO WD.

Po ogłoszeniu konkursu pełna dokumentacja dostępna będzie na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (www.dip.dolnyslask.pl)

15.04.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2