Wszczęcie postępowania:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn: „Kompleksowa realizacja 2 szkoleń zawodowych pn. „Badania wizualne VT1 i 2" oraz „Specjalista ds. zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym z kursem języka angielskiego" w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" dla 3 uczestników/czek projektu", nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/8/2011.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art. 5 ust 1 lit „a" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z wykonawcą (24.02.2011)Zawiadomienie o zawarciu umowy z Wykonawcą
w trybie z wolnej ręki.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju informuje o zawarciu umowy, której przedmiotem jest: „Kompleksowa realizacja 2 szkoleń zawodowych pn. „Badania wizualne VT1 i 2" oraz „Specjalista ds. zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym z kursem języka angielskiego" w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" dla 3 uczestników/czek projektu". W postępowaniu o udzielnie zamówienia, prowadzonym na podstawie art. 66 w zw. z art. 5 ust. 1 lit. „a" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) została wyłoniona firma:

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć,

ul. Żeromskiego 14, 58-100 Świdnica


Umowa została zawarta w dniu 23.02.2011r. na kwotę 15.750,72 zł.

 

Umowa będzie realizowana w ramach Projektu: Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

 

21.02.2011; Aktualizacja 24.02.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2