Szansa na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych!

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu kontynuować będzie w 2011r. projekt systemowy pod nazwą „Przeciw bezrobociu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Nabór wniosków trwa od dnia 11.04.2011r. do 15.06.2011r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu.

Pomoc adresowana jest do 122 osób bezrobotnych (w tym 74 kobiet i 48 mężczyzn) należących do określonych grup bezrobotnych, w tym defaworyzowanych na rynku pracy, tj.:

  1. 10 osób w wieku 50-64 lata,
  2. 10 osób w wieku 15-24 lata,
  3. 102 osób należących do pozostałych grup bezrobotnych (nie będących osobami wymienionymi w pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia).

Średnia wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 16 000zł.

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętymi zasadami postępowania dotyczącymi składanych wniosków (plik do pobrania).
Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu, pok. 29.

Informacja dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach środków PFRON

Rada Powiatu Wałbrzyskiego określiła Uchwałą Nr V/41/11 z dnia 30.03.2011r. zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu otrzymał środki z PFRON na następujące zadania:

  1. na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości 336 000 zł, co umożliwi przyznanie dotacji dla 7 osób,
  2. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu w wysokości 23 500 zł - kwota zapewni pokrycie kosztów staży z 3 umów zawartych w 2010r.

Od dnia 15.04.2011r Komisja do spraw opiniowania wniosków będzie rozpatrywać złożone kompletne wnioski na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w kolejności daty wpływu wniosku, a każdy z wnioskodawców zostanie odrębnie poinformowany o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy Urzędu, pok. 201, tel. (74) 84-07-384 lub pok. 204, tel. (74) 84-07-395.

13.04.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2