Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.06.2011

 


 

Zamawiający Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie pn.: "Świadczenie usług doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomości" prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z póz. zm.).

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z póz. zm.), informacje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz informacje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu zostały przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

24.05.2011


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Świadczenie usług doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami".
Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wykaz osób;
- Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wykaz usług;
- Załącznik nr 4 do ogłoszenia - oświadczenie składane przez osobę fizyczną;
- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia oraz wskazanie potrzeb Zamawiającego;
- Załącznik nr 6 do ogłoszenia - oświadczenie o podwykonawcach.;
- Ogłoszenie - Biuletyn Zamówień Publicznych.

21.04.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2