Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 40 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP", Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2011. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Dz. U. Nr 161, poz. 1078) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

 

Pliki:
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia
Zał. Nr1 -Formularz oferty -do wypełnienia przez Wykonawców;
Zał. Nr2 - Wykaz osób;
Zał.Nr3 - Wykaz usług;
Zał.Nr4 - Oświadczenie (osoby fizyczne);
Zał.Nr5 - Wzór umowy.
Zał.Nr6- Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców.

2.02.2011

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 40 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP"" nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2011 wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ.

Plik do pobrania:

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 40 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP"" nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/1/2011 wpłynęły kolejne zapytania wobec treści SIWZ.

Plik do pobrania:

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2

Aktualizacja: 8.02.2011

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o wyniku postępowania pn: „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 40 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP", nr postępowania ZP/PN/SZP/1/2011.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Aktualizacja: 22.02.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2