Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: "Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 03 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku."

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Dz. U. Nr 161, poz. 1078) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego do dnia: 10.12.2010r. do godz: 12:00.

Dokumentacja postepowania:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Załącznik nr 1 - wzór oferty
- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
- Załącznik nr 3 - Wykaz podwykonawców
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie składane przez Wykonawców będących osobami fizycznymi
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy
- Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 03 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.11.2010
aktualizacja: 22.12.2010

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2