Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z obaw, jakie budzą obciążenia administracyjne, których źródłem jest unijne prawodawstwo. Zbieraniu opinii środowiska biznesu o tych obciążeniach służy witryna internetowa:

KONSULTACJE ON-LINE

Konsultacje on-line są częścią zainicjowanego w 2007 roku Programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej (o 25% do roku 2012). Program ten ma określić i zmniejszyć zbędne obciążenia administracyjne, nie szkodząc przy tym realizacji podstawowych celów unijnych przepisów prawnych. W wielu przypadkach wymogi w zakresie udzielania informacji są niezbędne, między innymi w związku z ochroną zdrowia publicznego, praw pracowników lub środowiska, czy też koniecznością ochrony interesów finansowych Wspólnoty i zapewnienia należytego zarządzania finansami.

Co należy rozumieć pod pojęciem „obciążenia administracyjne"?

W związku z przepisami unijnymi przedsiębiorstwa muszą ponosić koszty dwojakiego rodzaju: " koszty merytoryczne i " koszty administracyjne. Koszty merytoryczne są efektem nakładanych na przedsiębiorstwa obowiązków w zakresie zmiany swoich produktów czy procesów produkcyjnych. Mianem kosztów administracyjnych określa się często koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa podczas wywiązywania się z obowiązku dostarczania informacji na temat swojej działalności lub produkcji, zarówno organom państwowym, jak i osobom prywatnym.
Koszty związane z informowaniem obejmują także m.in. koszty etykietowania, sprawozdawczości, monitorowania i oceny - koniecznych elementów procesu przekazywania informacji i rejestracji. W niektórych przypadkach informacje muszą zostać przekazane władzom publicznym lub podmiotom prywatnym. W innych - muszą być jedynie dostępne do wglądu lub dostarczane na żądanie. W niektórych przypadkach wiele przedsiębiorstw nadal gromadzi i przesyła informacje, nawet jeśli wymóg prawny został zniesiony (informacje na temat sprzedawanych i kupowanych produktów, informacje skierowane do zainteresowanych stron itp.) Inne czynności administracyjne kontynuowane są wyłącznie z racji istnienia takiego wymogu prawnego. To właśnie te ostatnie stanowią obciążenia administracyjne.

Jak można zgłosić problemy związane z obciążeniami administracyjnymi i zaproponować rozwiązania?

Na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/form_pl.htm dostępny jest kwestionariusz, który ma służyć rejestrowaniu zgłoszonych problemów związanych z obciążeniami administracyjnymi i proponowanych rozwiązań. Komisja Europejska weźmie te wypowiedzi pod uwagę przy opracowywaniu środków unijnych mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Podsumowanie wypowiedzi wraz z odpowiedziami Komisji będzie przedstawiane w formie okresowych sprawozdań publikowanych na tej stronie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach !
FORMULARZ - Propozycja zmniejszenia obciążeń administracyjnych nałożonych na przedsiębiorców przez UE

opracowano:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

03.09.2008

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2