Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego, psychologicznego i szkoleń zawodowych, realizowanego w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy".

04.06.2010r - Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 2- Harmonogram Realizacji Wsparcia

Załącznik nr 3- Zasady Obliczania Wynagrodzenia Wykonawcy

Załącznik nr 4- Wzór Umowy

Załącznik nr 5- Metryczka Szkolenia Zawodowego

Załącznik nr 6- Oferta

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 9 - Wykaz usług

Załącznik nr 10- Wykaz osób

Załącznik nr 11- Podwykonawcy

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2