Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

Celem niniejszego kwestionariusza jest zgromadzenie informacji, które pomogą Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług ocenić funkcjonowanie istniejących ram prawnych UE dotyczących transgranicznej działalności spółek oraz ewentualną potrzebę zmiany obowiązujących przepisów.

Pytania mają na celu udoskonalenie istniejących ram prawnych w zakresie transgranicznego łączenia się spółek i ewentualnych ram w zakresie transgranicznych podziałów spółek. Pytania nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej i w żaden sposób nie przesądzają o jej przyszłych decyzjach w sprawie udoskonalenia ram dotyczących transgranicznej działalności spółek.

W planie działania w sprawie prawa spółek i ładu korporacyjnego podkreślono, że dyrektywa 2005/56/WE (dyrektywa w sprawie transgranicznego łączenia się spółek) była znaczącym krokiem w kierunku transgranicznej mobilności spółek w UE, a także uznano, że być może konieczna będzie jej zmiana w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb jednolitego rynku. W analizie dotyczącej stosowania tej dyrektywy stwierdzono szereg problemów/trudności związanych z jej wdrożeniem i funkcjonowaniem w praktyce. W analizie wskazano na przykład przepisy proceduralne jako źródło niepewności i złożoności, w szczególności przepisy dotyczące ochrony wierzycieli, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych oraz wyceny aktywów.

Jeśli chodzi o podziały, przez wiele lat podstawą ujednolicenia odpowiednich przepisów na szczeblu krajowym była dyrektywa 82/891/EWG. Jednak do chwili obecnej na szczeblu UE nie istnieją ramy dotyczące podziałów transgranicznych, a spółki, które zamierzają dokonać podziału transgranicznego, zmuszone są przeprowadzić kilka operacji, takich jak podział krajowy i transgraniczne połączenie lub utworzenie jednostki zależnej, a następnie przeniesienie aktywów.

W związku z tym w planie działania na 2012 r. wskazano, że Komisja rozważy inicjatywę mającą na celu stworzenie ram dotyczących podziałów transgranicznych, prawdopodobnie poprzez zmianę dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia się spółek, ponieważ dyrektywa ta jest dobrze znana zainteresowanym stronom, a jej przepisy stanowią sprawdzone ramy dla przekształceń transgranicznych.

W wyniku przeprowadzonych w 2012 r. konsultacji społecznych dotyczących przyszłości europejskiego prawa spółek ustalono, że większość zainteresowanych stron byłaby zainteresowana dalszą harmonizacją w zakresie transgranicznych połączeń i podziałów.

Celem niniejszych konsultacji jest uzyskanie bardziej wyczerpujących informacji na temat następujących kwestii:

a) istniejących barier w zakresie działalności transgranicznej,
b) zmian obowiązujących ram prawnych, jakie według zainteresowanych stron są potrzebne,
c) kosztów, które można by zaoszczędzić dzięki działaniom na szczeblu UE.

Odpowiedzi zostaną uwzględnione podczas oceny potrzeby podjęcia działań w tej dziedzinie przez UE.

Odpowiedzi na poniższe pytania powinny być zwięzłe i dotyczyć jedynie poruszonych kwestii. Należy je przesłać nie później niż w dniu 1 grudnia 2014 r. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu należy udzielić online lub, jeśli istnieje potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów, odpowiedni plik należy załadować na końcu kwestionariusza w sekcji IV. Prosimy o przesłanie ewentualnych pytań dotyczących konsultacji lub informacji zwrotnych na adres markt-f2@ec.europa.eu.

Komisja pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym stronom za udział w tych konsultacjach i zastrzega sobie prawo do skontaktowania się respondentami, jeśli niezbędne będą dalsze informacje lub wyjaśnienia.

Zob. szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności.
ANKIETA

een

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2