Rusza piąty, ostatni już nabór firm do projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Rekrutacja rozpoczyna się 23 października 2014 r. i potrwa do 30 listopada 2014 r.


Aplikować mogą małe i średnie firmy, których sytuacja ekonomiczna w ostatnim czasie pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu doradczo-szkoleniowego pozwalającego na opracowanie i wdrożenie planu rozwoju w kluczowych dla firmy obszarach.
Dotychczas ze wsparcia w ramach usługi ISR skorzystało 210 firm z całej Polski.


Tym razem wybranych zostanie co najmniej 50 przedsiębiorstw – w tym 45 małych i 5 średnich, z których każde otrzyma m.in.:
• kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej,
• indywidualny plan rozwoju o charakterze naprawczym lub rozwojowym, a następnie wsparcie przy jego wdrożeniu.


Wszystkie działania oferowane przedsiębiorcom w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania w 95% finansowane są ze środków publicznych, w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy wnoszą jedynie 5% wartości wsparcia – w zależności od uzyskanej pomocy, wkład własny wyniesie od 4 do 6,5 tys. zł brutto.
Do projektu może przystąpić każde przedsiębiorstwo, które spełni kryteria formalne i merytoryczne określone w Regulaminie naboru. Podstawowe kryteria dostępu umożliwiają aplikowanie przedsiębiorcy, który:
• posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
• nie otrzymał i nie ubiega się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w ISR,
• spełnia definicję małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z definicją określoną
w załączniku I do rozporządzanie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.),
• prowadzi dominującą działalność w jednej z niżej wskazanych branżach (działach PKD 2007):
o 10 Produkcja artykułów spożywczych
o 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
o 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
o 42 Roboty związane z budową inżynierii lądowej i wodnej
o 43 Roboty budowlane specjalistyczne
o 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy
o 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej – wobec firmy nie wszczęto (w tym nie złożono wniosku do właściwego sądu) procedury objęcia jej postępowaniem naprawczym lub upadłościowym.
Zgłoszenie firmy do projektu możliwe jest wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl.
Nabór firm trwać będzie od 23 października do 30 listopada 2014 r.
Więcej informacji na temat projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2