Przedsiębiorco wyraź swoją opinię, która pomoże przygotować Komisji Europejskiej regulację prawną w sprawie VAT

Mając na względzie konieczność wypracowania rozwiązań mających na celu wyeliminowanie problemów wynikających z obecnego modelu opodatkowania VAT dostaw towarów pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) na obszarze Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygotowała propozycje 5 alternatywnych modeli opodatkowania.

Obecnie przeprowadzana jest analiza zaproponowanych modeli. Celem analizy jest potwierdzenie czy przedstawione przez Komisję modele zapewnią:
- możliwość prowadzenia działalności na obszarze Wspólnoty w sposób równie prosty i bezpieczny, jak w przypadku transakcji krajowych,
- obniżenie kosztu rozliczania VAT w przypadku transakcji między państwami członkowskimi UE.

W tym celu, wśród przedsiębiorców ze wszystkich państwach członkowskich UE przeprowadzana jest ankieta, na podstawie której dokonana zostanie ocena skutków wprowadzenia ewentualnych zmian.

Jak wypełnić ankietę?

Ankieta zawiera 32 pytania. Pytania dotyczą rodzaju prowadzonej działalności oraz profilu VAT z punktu widzenia realizowanych dostaw i nabyć oraz informacji na temat kontrahentów.

Dane te będą stanowić podstawę do kalkulacji potencjalnego wpływu proponowanych modeli na przepływy gotówkowe. W ankiecie prosimy również o podanie informacji na temat kosztów związanych z rozliczaniem podatku VAT. Kwota ta, która powinna obejmować zarówno koszty własne, jak i koszty zaangażowania usługodawców zewnętrznych, umożliwi nam kalkulację ponoszonego przez Państwa spółkę kosztu implementacji proponowanych modeli (zarówno w 1 roku ich obowiązywania jak i w dłuższej perspektywie czasowej). Niektóre z proponowanych przez Komisję modeli nakładają również dodatkowe obowiązki na przedsiębiorstwa, stąd zależy nam również na wyliczeniu kosztu, jakie Państwa spółka poniosłaby w celu wypełnienia tych dodatkowych wymogów.

W celu skrócenia czasu potrzebnego na wypełnienie ankiety (ok. 40 min.), prosimy o wcześniejsze przygotowanie następujących danych:
• liczba krajów, w których Państwa spółka jest zarejestrowana dla celów VAT,
• deklaracje VAT za 2013 rok,
• Informacje Podsumowujące za 2013 rok,
• deklaracje Intrastat za 2013 rok,
• szacunkowy koszt rozliczania podatku VAT np. koszty wynagrodzeń, koszty szkoleń, koszty systemów IT związane z rozliczaniem VAT, koszty doradztwa zewnętrznego itp.,
• kwota należności handlowych i wartość sprzedaży z ostatniego sprawozdania finansowego lub analogiczne dane otrzymane z działu finansowego.
• kwota zobowiązań handlowych i wartość zakupów z ostatniego sprawozdania finansowego lub analogiczne dane otrzymane z działu finansowego.

Niektóre z pytań zawartych w ankiecie wymagają podania danych w podziale na poszczególne transakcje/pozycje kosztów itp. Ponieważ celem tych pytań jest uzyskanie danych o charakterze poglądowym, w związku z tym wystarczające będzie podanie szacunkowych kwot.

Przy opracowywaniu wyników ankiety wszystkie dane pozostaną anonimowe i nie będą udostępniane Komisji ani jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Ankieta dostępna jest online i została udostępniona w j. polskim.

Zapraszamy do jej wypełnienia: Ankieta VAT dla przedsiębiorców wspólnotowych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network tel. 74 64 80 423; aleksandra.kucharska@darr.pl

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2