Projekty

bbbPROJEKT „BIZNESKLASA BEZ BARIER"

Spotkanie podsumowujące

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt „Biznesklasa bez barier" i upowszechniające jego rezultaty.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek i materiały drukowane.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2013r. w siedzibie DARR SA. przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju.

W dniu spotkania, uczestnikom/czkom projektu, którzy w zgłoszeniu zadeklarują taką potrzebę, zostaną udostępnione miejsca stoiskowe do zaprezentowania oferty własnej firmy. Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia w terminie do dnia 21.10.2013r. pocztą na adres siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub faxem na numer 074 64 80 417 lub e-mailem (skan) na adres: monika.ambroziak@darr.pl.

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu: minimum 32 osób niepełnosprawnych (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (5 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

Ramy czasowe: 02.01.2012 - 31.10.2013

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dwuetapowy proces rekrutacji od lutego 2012 do kwietnia 2012 roku.

Obowiązująca wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier do pobrania na stronie projektu http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/46/dokumenty-rekrutacyjne/

Etap I - składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.

Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie sumy oceny (punktowej) I i II etapu wybór 32 uczestników/czek projektu z najwyższymi ocenami. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 osób).

Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:

Etap I - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport. Planowany termin realizacji szkoleń to maj-czerwiec 2012r.

Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń zostaną uzgodnione z uczestnikami/czkami projektu po zakończeniu rekrutacji.

Ramowy, planowany zakres szkolenia:

Lp. Tematyka szkolenia Liczba godzin
I Etap Szkolenie Innowacyjność: do 10 h lekcyjnych
  Motywowanie, wzmocnienie potencjału, rozwijanie własnych pomysłów i kreatywności, równość płci w biznesie, nauka poszukiwania przewag konkurencyjnych i budowania pozycji konkurencyjnej w oparciu o plan, nauka metodologii rozwijania pomysłów biznesowych i planowania w biznesie. Na tym etapie krystalizuje się już istniejący pomysł lub generuje nowy np. na podstawie banku pomysłów  
II Etap Szkolenie specjalistyczne: minimum 30 h lekcyjnych
  - założenie, organizacja firmy i kontakt z instytucjami publicznymi około 4 h
  - planowanie i ryzyko w biznesie, negocjacje, sprzedaż i marketing okolo 6 h
  - elementy prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, sanepid około 6 h
  - podstawy zarządzania, rachunkowość i finanse, w tym m.in.: prowadzenie księgowości w firmie, praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatki i formy opodatkowania, rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów, biznesplan, dotacje w biznesie około 8 h
  - wykorzystanie ICT w biznesie, w tym m.in. wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US) około 6 h
  Razem 40h

Zakres szkoleń może ulec pewnym modyfikacjom, w zależności od potrzeb danej grupy. Obowiązkowa jest obecność na co najmniej 80% zajęć.

Etap II - COACHING BIZNESOWY I - 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od maja do lipca 2012r. Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport.

Ramowy, planowany zakres coachingu biznesowego I:

Lp. Tematyka doradztwa Liczba godzin
1 Sprecyzowanie posiadanych i potrzebnych aktywów, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; ocena możliwości i potrzeb finansowych niezbędnych do rozruchu firmy 2-3 h
2 Doprecyzowanie pomysłu, pomoc w opracowaniu biznesplanu i wniosków o przyznanie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego 3-4 h
3 Określenie kompetencji uczestnika/czki wsparcia w zakresie reguł prowadzenia własnego biznesu - planowania, zarządzania płynnością, oceny rentowności oraz znajomości reguł formalno-prawnych, regulujących zasady działalności ogólnie jak i w wybranym sektorze. Ocena wpływu porażki w prowadzeniu działalności gospodarczej na sytuację życiową 1-2 h
4 Inne, niezbędne tematy z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 0-1 h
  Razem 8 h

Zakres doradztwa może ulec zmianie, w zależności od potrzeb danego/j uczestnika/czki projektu.

Etap III - DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY - zostaną przyznane minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o dotację zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Średnio 36 000 zł na osobę/mikroprzedsiębiorcę i maksymalnie 40 000 zł. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% dotacji. Planuje się, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odbędą się w okresie lipiec - sierpień 2012r.

Środki finansowe na rozwój firmy mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:

  • zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów),
  • zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakupem środków obrotowych,
  • kosztami prac remontowych i budowlanych.

Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowanymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Nie ma ograniczeń co do % udziału danego rodzaju wydatku w całej inwestycji, ale wydatki muszą być niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzasadnione z punktu widzenia powodzenia całego przedsięwzięcia. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności tj. np. na różnego rodzaju składki ubezpieczeniowe, czynsz, reklamę, obsługę prawną i księgową itp.

Etap IV - PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE - przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc, przez okres 6 miesięcy.

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży.

Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Termin składania i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie zbieżny z terminami planowanymi w Etapie III.

Ramowy, planowany zakres coachingu biznesowego I:

Lp. Tematyka doradztwa Liczba godzin
1 rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania 3 h
2 rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z efektywnym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania 3 h
  Razem 6 h

Zakres doradztwa może ulec zmianie, w zależności od potrzeb danego mikroprzedsiębiorcy.

Etap V - PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia, minimum 8 uczestników/czek projektu (mikroprzedsiębiorców) otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. Nabory wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędą się w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie tego samego rodzaju kosztów, jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego.

Wsparcie towarzyszące:

COACHING PSYCHOLOGICZNY - po 6 godzin dla wszystkich uczestników/czek projektu.
ASYSTENT/KA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (dla osoby niewidomej, tłumacz/ka języka migowego itp.).
SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY - np. syntetyzator mowy, program powiększający do komputera, myszka dla osób z obniżoną motoryką.
PORADNICTWO ZAWODOWE - po 4 godziny dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie otrzymają dotacji.

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Pokój A201 (II piętro)
Osoba do kontaktu: Anna Pielich
Tel.: 074 64 80 428, 663 425 007
e-mail: anna.pielich@darr.pl
http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/

Biuro Rekrutacyjne:

Fundacja EUDAJMONIA - Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław,
Osoba do kontaktu: Anna Puławska-Rodzik,
tel. 601 911 008
e-mail: rekrutacja@eudajmonia.pl

Lider Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 074 64 80 400, fax: 074 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl
http://www.darr.pl/

Partner Projektu:

Fundacja EUDAJMONIA
Ul. Żarska 14/1, 59-100 Polkowice
Tel.: 601 911 008, e-mail: biuro@eudajmonia.pl
http://www.eudajmonia.pl/

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2