Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, dotyczący naboru wniosków na dofinansowanie projektów zakupu usług proinnowacyjnych wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym.

Do dofinansowania w ramach projektu kwalifikować się będzie zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94) i pkt. 95) rozporządzenia KE nr 651/2014 . z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), a także koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia, a mianowicie:

  • usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94) rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone
  • usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95) rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 420 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, i do 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w pełnej dokumentacji dla poddziałania 2.3.1 POIR

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (Generator Wniosków będzie aktywny od 4 listopada 2016 r.)

w terminie: od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na dwa etapy:
- od 4 listopada 2016 r. do 3 lutego 2017 r.;
- oraz od 4 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez maksymalnie trzy Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji we wniosku o dofinansowanie usługa musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat akredytacji >>>

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uzyskała AKREDYTACJĘ MINISTRA ROZWOJU do świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., jako akredytowanego Ośrodka Innowacji Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu 2016 roku.
Kontakt: Tomasz Charkot, tel. 74 64 80 438, e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

iob

 

iob2

Więcej informacji >>>

Pytania w sprawie konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00