Ruszamy z kolejną rekrutacją do projektu.

fe

 

AB3

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 2 stycznia 2017r. – do wyczerpania miejsc!!!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załączniki

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy" albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy".

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w 2 egzemplarzach (2 oryginały) w Biurze Projektu (pok. A201) w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Liczy się data wpływu. Osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnością, do Formularza rekrutacyjnego powinny ponadto załączyć w 2 egzemplarzach:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

lub

  • potwierdzone za zgodność z oryginałem ważne zaświadczenie poświadczające status osoby z zaburzeniami, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydane przez właściwego lekarza (lekarza psychiatrę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPO WD – AKTYWNY BIZNES". W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Pobierz). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

  • Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych – (0-4 pkt.) - 2 pkt premiujące w przypadku kobiet, 2 pkt premiujące w przypadku osób z niepełno sprawnościami,
  • Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej - (0-7 pkt.),
  • Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej - (0-7 pkt.),
  • Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej - (0-4 pkt.),
  • Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych - (0-3 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 25 pkt. Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających.

Do II etapu rekrutacji może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego uzyska minimum 13 punktów.

Lista rankingowa z I etapu rekrutacji będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) i w oparciu o Kartę rozmowy doradczej (Pobierz) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji kandydata (w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-25.

Do uczestnictwa w projekcie może zostać zakwalifikowana osoba, która w wyniku dwuetapowej rekrutacji uzyska minimum 30 punktów.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będzie aktualizowana na stronie internetowej i w Biurze projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

ab

________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00