Przedsiębiorco wyraź swoją opinię w kwestii podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.

Szanowni Państwo

Podatki akcyzowe to podatki pośrednie od sprzedaży określonych produktów lub od korzystania z określonych produktów. Ustanowienie prawodawstwa UE dotyczącego podatków akcyzowych było w dużej mierze podyktowane wprowadzeniem jednolitego rynku w 1993 r. W miarę znoszenia kontroli podatkowych na granicach między państwami członkowskimi pojawiła się potrzeba przyjęcia wspólnych przepisów mających na celu ułatwienie transgranicznego handlu określonymi rodzajami produktów oraz przeciwdziałanie zakłóceniom konkurencji. W związku z tym przyjęto unijne przepisy służące zapewnieniu jednolitego sposobu obciążania podatkiem akcyzowym wszystkich produktów należących do określonych kategorii (takich jak alkohol, wyroby tytoniowe i energia) na całym jednolitym rynku oraz zagwarantowaniu stosowania przez państwa członkowskie (co najmniej) minimalnej stawki podatku akcyzowego.

W dyrektywie Rady 92/83/EWG („dyrektywa") ustanowiono unijne przepisy dotyczące struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Celem dyrektywy jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Osiągnięto go głównie poprzez zdefiniowanie pięciu kategorii napojów alkoholowych (minimalne stawki podatku akcyzowego dla każdej z tych kategorii określono w odrębnym akcie prawnym, tj. w dyrektywie 92/84/EWG) i poprzez określenie zasad, na jakich państwa członkowskie są uprawnione do stosowania obniżonych stawek tego podatku oraz do zwalniania podmiotów z tego podatku. Wspomniana dyrektywa została uznana za wymagającą oceny w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisji; niezależną ocenę tej dyrektywy przeprowadzono w latach 2015–2016. Opierając się częściowo na wynikach tej oceny, Komisja Europejska stwierdziła, że – ogólnie rzecz biorąc – podstawowe zasady zawarte w dyrektywie są nadal odpowiednie, ponieważ umożliwiają adekwatne pobieranie podatków akcyzowych i zapewniają neutralne warunki konkurencji. Występują jednak pewne kwestie i problemy, które prowadzą do zakłóceń na rynku wewnętrznym, generują zbędne koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów oraz przyczyniają się do braku pewności prawa, jeżeli chodzi o traktowanie określonych produktów. W grudniu 2016 r. Rada zapoznała się z wnioskami przedstawionymi przez Komisję i zasadniczo zgodziła się z ich treścią, po czym zwróciła się do Komisji o przekazanie jej odpowiedniego wniosku ustawodawczego w 2017 r.

Celem przedmiotowych konsultacji jest zebranie opinii obywateli Unii i zainteresowanych stron na temat działań politycznych, które mogą stanowić odpowiedź na problemy zidentyfikowane w przeprowadzonej ocenie dyrektywy 92/83/EWG, w tym na temat celów, do realizacji których należy dążyć, i na temat możliwości dokonania przeglądu tej dyrektywy. Dodatkowe informacje o możliwych opcjach i zidentyfikowanych problemach znajdują się w następujących dokumentach:

Każda część zawiera pytania ogólne skierowane do wszystkich grup respondentów oraz bardziej szczegółowe pytania skierowane do tych respondentów, którzy chcą wyrazić swoją opinię na temat bardziej technicznych aspektów omawianych kwestii wymagających lepszej znajomości sposobu funkcjonowania dyrektywy 92/83/EWG. Na początku każdej części przedstawiono krótki opis problematyki politycznej.

Link do elektronicznej ankiety:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6a70b1b1-044d-4075-8c36-5579a21d3bc7?draftid=83fac9a9-2657-49cb-a74c-1eebf1709e68&surveylanguage=PL#
Proszę o wciśnięcie przycisku „Dalej"

Uwaga: przed wciśnięciem przycisku „Send" proszę o zapisanie wypełnionego formularza jako PDF i przesłanie na adres: marek.stankiewicz@darr.pl

Szczegółowych informacji udziela:
Marek Stankiewicz
tel. 74 64 80 446

een nowy

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00