Grant jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie zakupu usług realizowanych na ich rzecz przez jednostki naukowe.

DBnI

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłaszają nabór wniosków o udzieleniu grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakres usług, które można zakupić w ramach grantu obejmuje następujące wydatki kwalifikowane:

 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.
  • a) zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych ,
  • b) wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
  • c) wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

Usługi muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnośląskich

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
 • Mobilność przestrzenna,
 • Żywność wysokiej jakości,
 • Surowce naturalne i wtórne,
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

określonych w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska".

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się grant są przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

 1. posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 2. spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 3. są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488),
 4. nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
 5. nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant.

Wykonawcą usługi może być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wartość udzielonego grantu może wynosić 73 815,00 zł

Na wartość całkowitą usługi składa się:

 • wartość dofinansowania w postaci grantu, stanowiąca maksymalnie 90% wartości netto usługi, z czego 85% dofinansowania stanowią środki EFRR, a 15% środki budżetu Województwa Dolnośląskiego
 • wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 10% wartości netto usługi oraz podatek VAT.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 90% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 10% wartości netto Usługi. Niemniej kwota dofinansowania nie może wynieść więcej niż 73 815,00 zł

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: Katarzyna.Salamacha@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.: "Dolnośląski Bon na Innowacje" z dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: www.umwd.dolnyslask.pl oraz www.darr.pl oraz do pobrania w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

Termin naboru: od 16 sierpnia 2017 do 31 grudnia 2017 roku do godziny 16:00

Budżet przeznaczony na udzielenia wsparcia finansowego w formie grantów w prowadzonym naborze to 3 321 675 zł.

Nabór może być zamknięty przed terminem jeżeli zostanie wyczerpana pula środków przeznaczona na nabór.

Dodatkowych informacji udzielają:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel. 071 776 93 53, E-mail: Agnieszka.Maslinska@dolnyslask.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tomasz Charkot, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel: 74 64 80 437, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Łukasz Jaroński, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel. 74 64 80 442, E-mail: lukasz.jaronski@darr.pl

Marek Stankiewicz, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel. 74 64 80 446, E-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

Celem projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń.

Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz MMŚP usług o charakterze badań przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych.

Projekt jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet projektu: 6 599 847,02 zł, w tym:

  • dofinansowanie z EFFR: 5 609 869,97 zł (85%)
  • środki własne (budżet województwa): 989 977,05 zł (15%)

Budżet przeznaczony na granty: 5 609 940,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2019

Realizatorem projektu jest partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner.

Biuro Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
Tel.: 71 776 91 77
E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl
www.umwd.dolnyslask.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 74 64 80 450
E-mail: bon@darr.pl
www.darr.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 16.08.2017, wersja v2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 18.08.2017, wersja v3)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 06.09.2017, wersja v4)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 18.09.2017, wersja v5)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 09.11.2017, wersja v6)

REGULAMIN PROJEKTU pn.: "Dolnośląski Bon na Innowacje"

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Dolnośląski Bon na Innowacje” (aktualizacja z dnia 09.11.2017, wersja v2)

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 18.08.2017 roku, wersja v2)

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 18.08.2017 roku, wersja v2)

Instrukcja weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 18.08.2017 roku, wersja v2)

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 06.09.2017 roku, wersja v3)

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” (aktualizacja z dnia 09.11.2017 roku, wersja v4)

Formularz pomocy de minimis

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 18.09.2017 roku, wersja v2)

Instrukcja weryfikacji formalnej Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" (aktualizacja z dnia 18.09.2017 roku, wersja v2)

Instrukcja weryfikacji merytorycznej Wniosku o przyznanie Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Umowa na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" (wzór)

Umowa na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" (wzór) (aktualizacja z dnia 06.09.2017, wersja v2)

Umowa o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” (wzór)(aktualizacja z dnia 09.11.2017, wersja v3)

Załącznik 1 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" - Deklaracja Uczestnictwa

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - Deklaracja Uczestnictwa (aktualizacja z dnia 09.11.2017, wersja v2)

Załącznik 2 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" - Deklaracja Grantodawcy

Załącznik 3 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje"- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS (aktualizacja z dnia 09.11.2017, wersja v2)

Załącznik 4 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

Załącznik 6 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" – Weksel in blanco (wzór)

Załącznik 7 Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" - DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór) (aktualizacja z dnia 09.11.2017, wersja v2)

Załącznik 8 Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje" - Wniosek o refundację w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - Wniosek o refundację w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” (aktualizacja z dnia 09.11.2017, wersja v2)

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska 

 

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego zorganizowanego w dniu 8 sierpnia 2017 roku (będą udostępnione do 18 sierpnia br.)

Termin udostępnienia jest przesunięty do 25 sierpnia br. z uwagi na prowadzone w dalszym ciągu ustalenia odnośnie niektórych z poruszonych kwestii.

Odpowiedzi na pytania zostały udostępnione 24 sierpnia 2017 roku.

bon

Dolnośląski Bon na Innowacje
RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00