UWAGA !!! - nabór nr 5/AB/2017 jest ostatnim terminem na złożenie wniosków.

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Aktywny Biznes (pobierz).

I. Forma wniosku:

 1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi stosownymi przekładkami.
 2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.
 3. Każdy wniosek/załącznik powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę/czynię.
 4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem ... od strony do strony..." oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.
 5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.
 6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.
 7. Wnioski nie mogą zawierać błędów rachunkowych.
 8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dwa egzemplarze wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak:

„Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy/czyni
Wnioski: o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Aktywny Biznes" – nabór 5/AB/2017"


II. Termin składania wniosków: 14, 15 i 18 września 2017r., codziennie w dni robocze od 8.30 do 15.00.
III. Miejsce składania wniosków: Petra Consulting Sylwia Petryna ul. Broniewskiego 65b, 58-309 Wałbrzych; tel./fax +48 74 664 79 59, tel. kom.507 057 730.
IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się: od 20 września 2017r.

V. Wykaz dokumentów do pobrania, które należy złożyć:

 1.  Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2.  Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 3.  Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Uczestnicy/czki projektu, którzy przed terminem naboru lub w trakcie naboru zarejestrują działalność gospodarczą zobowiązani są do złożenia dodatkowo następującego dokumentu.

      4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00