Zapraszamy dolnośląskich przedsiębiorców do skorzystania z usług doradczych z dofinansowaniem.

Ostatni kwartał roku 2017 przynosi kolejne dobre informacje dla dolnośląskich MŚP. Lokalni operatorzy grantów w ostatnich tygodniach listopada rozpoczynają bowiem, nabory wniosków w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WD. Stwarza to doskonałą możliwości dla dolnośląskich MŚP do pozyskania grantu na zakup specjalistycznych usług doradczych zgodnych z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w zależności od obszaru województwa dolnośląskiego, na którym prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa może wynieść nawet, ponad 40 tys. złotych i stanowi maksymalnie 85 % wartości usługi. Dolnośląskie MŚP mogą przeznaczyć pozyskany grant na zakup m.in.:

  • usługi polegające na wsparciu początkowej fazy rozwoju firmy w postaci: opracowania biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowania biznesu;
  • usługi związanej z uzyskaniem i odnawianiem certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • usługi związanej z projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego;
  • usługi związanej z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • usługi związanej z wykorzystaniem specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • usługi związanej z wdrażaniem systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw
  • usługi prawno-podatkowe związanej z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku
  • usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich

Na tle pozostałych instrumentów oferujących wsparcie dolnośląskim przedsiębiorcom Działanie 1.3 prezentuje się obiecującą, przede wszystkim ze względu na szeroki charakter usług na zakup, których można przeznaczyć grant oraz na uproszczone reguły aplikowania i otrzymania dofinansowania. Stwarza to jednocześnie wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na duże zainteresowanie taką formą wsparcia pula środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie w krótkim czasie wyczerpana. Z uwagi na to, zachęcamy dolnośląskich przedsiębiorców, aby bez zbędnej zwłoki zapoznali się z ofertą Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dedykowaną dla MŚP zgłaszających zapotrzebowanie na usługi prorozwojowe.

DARR S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu funkcjonująca na dolnośląskim rynku od ponad 25 lat posiada odpowiednie doświadczenie oraz dysponuje doskonałym zapleczem ekspertów, którzy są w stanie realizować usługi doradcze na wysokim poziomie merytorycznym zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez przedsiębiorców. Bogaty katalog oferowanych usług stawia nas w gronie liderów zarówno dolnośląskich, jak i krajowych IOB. Za naszą ofertą przemawia również fakt, że obsługujemy przedsiębiorców w sposób kompleksowy, tzn. pomagamy w pozyskaniu grantu, realizujemy usługi dla przedsiębiorstwa oraz wpieramy przedsiębiorców w rozliczeniu grantu.
Zapraszamy dolnośląskich przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z dofinansowanych usług prorozwojowych oferowanych przez DARR S.A. do bezpośredniego kontaktu pod wskazanymi niżej danymi kontaktowymi.

Tomasz Charkot
tel.: (+48-74) 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00