Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza się konkurs, którego celem jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt w zakresie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), wpisujący się w Działanie 8.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, objęte konkursem nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18, realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, jako Instytucję Organizującą Konkurs (IOK).

Konkurs na wyłonienie Partnera dotyczy podmiotów reprezentujących Instytucje Otoczenia Biznesu, takie jak na przykład firmy konsultingowe/doradcze i szkoleniowe.

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku do godziny 09:00.

Dokumentacja konkursowa

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

REGULAMIN otwartego naboru na Partnera projektu

FORMULARZ OFERTY PARTNERA PROJEKTU

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00