Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ogłosiła 3 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek": konkurs ogólny, dla miast średnich(miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus.

W ramach Poddziałania dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

W przypadku konkursu Badania na rynek – Dostępność Plus, projekty powinny dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) to jest, przedmiotem projektu powinno być wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych mających na celu rozwiązanie problemu/problemów ww. osób, poprzez stworzenie produktów istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

  1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
  2. na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

  1. 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
  2. 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania: od 25 marca 2019 r. do 8 maja 2019 r.

Więcej informacji na stronie:
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2#dokumenty
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-1#dokumenty
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-dostepnosc-plus#dokumenty

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w celu przygotowania kompletnego wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek".

Źródło: https://poir.parp.gov.pl

PARP

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00