22 marca 2019r. Dolnośląska Agencja Pośrednicząca (DIP) rozpocznie nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Schemat 1.2 Ca: Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje przygotowanie wniosku do ww. konkursu na preferencyjnych warunkach, a także profesjonalną realizację usług objętych wnioskami aplikacyjnymi.

Celem konkursu jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw polegająca na profesjonalnych usługach proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw w zakresie:

 • specjalistycznych usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych,
 • usług asystentów innowacji i brokerów innowacji,
 • stymulowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,
 • doradztwa i pośrednictwa technologicznego, transferu technologii oraz informacji o nowych technologiach,
 • ochrony i wyceny własności intelektualnej,
 • audytu technologicznego,
 • wdrażania innowacyjnych produktów i usług,
 • pośrednictwa kooperacyjnego,
 • rozwoju firm technologicznych,
 • indywidualnego wsparcia i strategicznego doradztwa dla wsparcia procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przygotowania do uczestniczenia we wspólnotowych programach badawczych i innowacyjnych UE.

Do usług doradczych w zakresie innowacji zalicza się:

 1. analizę alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 2. uszczegółowienie i ocenę wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
 3. przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
 4. identyfikację i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 5. poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
 6. pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 7. pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 8. doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 9. analizę ryzyka wdrożenia innowacji;
 10. doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
 11. doradztwo i pomoc w pełnym wdrożeniu innowacji;
 12. monitorowanie i ocenę efektów wdrożenia innowacji;
 13. analizę wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 14. doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;

Wsparciem objęte będą usługi przyczyniające się do wspierania procesów wdrażania innowacji z zakresu obszarów i podobszarów dolnośląskich inteligentnych specjalizacji wymienionych w dokumencie Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik RSI).

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Wykonawcą usługi proinnowacyjnej musi być podmiot spełniający definicję IOB. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. spełnia tę definicję.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • MŚP
 • konsorcja przedsiębiorstw (MŚP) z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane od godz. 8.00 dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

Więcej informacji o konkursach na stronie:
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1206-1-2-ca-uslugi-dla-przedsiebiorstw-profesjonalne-uslugi-proinnowacyjne-swiadczone-przez-instytucje-otoczenia-biznesu-konkurs-horyzontalny-340-19.html

Źródło: www.dip.dolnyslask.pl

feuerpdś

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00