Inicjatywa „SME FEEDBACK" – PRZEDSIĘBIORCO, WYPOWIEDZ SIĘ!

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Kolejny raz chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy tworzeniu regulacji prawnych przyjaznych MŚP. Tym razem wspieramy Komisję Europejską w sprawdzeniu opinii przedsiębiorców na temat dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Opinia każdej firmy jest dla nas niezwykle cenna, dlatego liczmy na Państwa zaangażowanie!

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej zawiera wymóg, aby niektóre duże przedsiębiorstwa włączały do swoich rocznych sprawozdań publicznych oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

W dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej określono cztery kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju:

  • środowisko,
  • kwestie społeczne i pracownicze,
  • prawa człowieka oraz
  • łapownictwo i korupcję.

W odniesieniu do tych kwestii dyrektywa nakłada na przedsiębiorstwa wymóg ujawniania informacji na temat ich modelu biznesowego, polityk (w tym procesów należytej staranności), wyników, ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz kluczowych wskaźników wyników związanych z działalnością. Dyrektywa nie wprowadza natomiast ani nie wymaga zastosowania standardu lub ram sprawozdawczości niefinansowej; nie zawiera też szczegółowych wymogów dotyczących ujawniania informacji, takich jak wykaz wskaźników dla poszczególnych sektorów.

Kto powinien przekazywać dane dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej ma obecnie zastosowanie do dużych jednostek interesu publicznego zatrudniających ponad 500 pracowników. W praktyce oznacza to duże spółki, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych w UE, duże banki (niezależnie od tego, czy są notowane na giełdzie) oraz duże towarzystwa ubezpieczeniowe (niezależnie od tego, czy są notowane na giełdzie), pod warunkiem że zatrudniają ponad 500 pracowników.

W dyrektywie o rachunkowości „duże" jednostki zdefiniowano jako te, które przekraczają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów:

a) suma bilansowa: 20 000 000 EUR;
b) przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR;
c) średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250.

Dania i Szwecja podjęły decyzję o obniżeniu progu do 250 pracowników, uwzględniając w ten sposób wszystkie duże jednostki interesu publicznego.

Przedsiębiorstwa objęte zakresem dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej muszą zgłaszać istotne informacje dotyczące swojego łańcucha dostaw. W związku z tym, nawet jeśli MŚP nie są bezpośrednio objęte zakresem dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, niektóre z nich mogą być zobowiązane do przekazywania pewnych informacji niefinansowych dużym przedsiębiorstwom, którym dostarczają towary lub usługi.

Ponadto banki i inne instytucje finansowe coraz częściej zwracają się do swoich klientów biznesowych, w tym do MŚP, o pewne informacje dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych. Począwszy od 2021 r. fundusze inwestycyjne, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz doradcy finansowi będą musieli składać sprawozdania na temat sposobu inwestowania prywatnych środków finansowych z punktu widzenia ich skutków pod względem ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Może to mieć wpływ na poziom inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie ujawniają takich informacji. W związku z tym przedsiębiorstwa, które chciałyby przyciągnąć kapitał, będą musiały wziąć pod uwagę podawanie informacji dotyczących kwestii środowiskowych i społecznych. Z drugiej strony pojawią się nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które mają zrównoważone modele biznesowe i otwarcie przedstawiają skutki swojej działalności w zakresie wyzej wymienionych kwestii .

Cel niniejszego kwestionariusza

Uzyskane od Państwa informacje pomogą Komisji Europejskiej ocenić skutki wymogów prawnych nałożonych na duże przedsiębiorstwa i ich łańcuch dostaw. Państwa uwagi pomogą Komisji Europejskiej w oszacowaniu kosztów udzielenia przez MŚP odpowiedzi na zapytania o informacje dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych, zadawane przez duże przedsiębiorstwa, którym MŚP dostarczają towary lub usługi, a także na zapytania od instytucji finansowych. Komisja Europejska wykorzysta zebrane informacje przy rozważaniu ewentualnych zmian wymogów sprawozdawczości w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych zawartych w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym . Aby wziąć udział w badaniu prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Wypełniony kwestionariusz opatrzony Państwa podpisem lub pieczęcią prosimy przesłać na adres tomasz.charkot@darr.pl lub przekazać do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój osobiście, bądź drogą pocztową.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 17.04.2020

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu i wypełnienie ankiety!

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług sieci Enterprise Europe Network, prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network

Klauzulą informacyjną RODO

een darr ec

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00