MDDP Akademii Biznesu Sp. z o. o w imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnera) ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" o numerze POWR.02.21.00-00-3010/18.

Zasady naboru zapisano szczegółowo w paragrafie 5 " Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw" Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (aktualizacja z dnia 01.04. 2020 dostępna na stronie Projektu https://akademiamenadzera.com.pl/do-pobrania/)

zakładka: "III Runda Naboru _Dokumenty Zgłoszeniowe _ województwo dolnośląskie i lubuskie"

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO III NABORU:

III runda naboru przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla "Mikro i Małych " przedsiębiorstw z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.

TERMINY :
W III rundzie naboru obowiązują następujące terminy przyjmowania "Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa" (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu) w formie elektronicznej:

ROZPOCZĘCIE od dnia 21.04.2020 r. od godz. 8:00 - ZAKOŃCZENIE do dnia 11.05.2020 r. do godz. 16:00
(tylko formularze przysłane w tym okresie "data/godzina" będą rozpatrywane przez Operatora w tej rundzie naboru)

FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Scan uzupełnionego i podpisanego "Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa" (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej:

akademia@darr.pl

Uwaga: skrzynka jest aktywna w trakcie trwania projektu dla przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.

ETAPY SKŁADANIA DOKUMNETÓW ZGŁOSZENIOWYCH:

1. POSIADANIE NUMERU REJESTRACYJNEGO W BAZIE POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

UWAGA :

 • Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany udziałem w projekcie - musi przejść - przed złożeniem formularza zgłoszeniowego u Operatora - proces rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz
  W trakcie rejestracji na adres mailowy otrzymają Państwo indywidualny numer rejestracyjny w Bazie PARP. W przypadku braku rejestracji (braku posiadania numeru rejestracyjnego) nie będziemy mogli w procesie rekrutacji rozpatrzyć Państwa zgłoszenia. REJESTRACJA musi się odbyć PRZED DATĄwysłania scanu "Formularza zgłoszeniowego" do Operatora;

 • Przedsiębiorstwa, które otrzymały "decyzję negatywną" od Operatora w ramach I rundy naboru lub zrezygnowały z udziału obowiązkowo musza przejść powtórną procedurę rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Otrzymają Państwo ponownie aktualny numer rejestracyjny w Bazie PARP . W przypadku braku aktualnej rejestracji nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa zgłoszenia.

2. PRZESŁANIE SCANU UZUPEŁNIONEGO I PODPISANEGO "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA" (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu z dnia 01.04.2020)

 • Dokument (scan) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej akademia@darr.pl w okresie trwania naboru.
  Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 8.00 w dniu 21 .04.2020r - do godz. 16.00 w dniu 11.05.2020 r.

Ważne :

przesłane Formularze w innym czasie nie będą rozpatrywane;
w procesie tworzenia list rankingowych kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu na adres poczty akademia@darr.pl) jest jednym z czynników wpływających na miejsce w liście rankingowej

 • Zgłoszenie Przedsiębiorstwa musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik 2) w sekcji „Informacje podstawowe", pole „E-mail Przedsiębiorstwa".

 • Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa: „3_Runda _Nazwa przedsiębiorstwa".

3. PRZESŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ ORYGINAŁU ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH "KOMPLET DOKUMETÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA"

am

OryginałFormularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki 3-9 do Regulaminu) należy przesłać / dostarczyć (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 14 dni roboczych* do biura Projektu

adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno - Zdrój
z dopiskiem na kopercie „3 Nabór_ Akademia Menadżera" .

* dni liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.UWAGA: W przypadku dalszego zagrożenia i związanych z tym utrudnień Operator poinformuje w dniu 21.04.2020 o ewentualnej zmianie formy i terminach dostarczenia "kompletu dokumentów zgłoszeniowych" w wersji papierowej.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

III nabór - dostępna kwota - wsparciem będą objęte usługi rozwojowe w kwocie ogółem 1 mln zł (dostępna ogółem kwota refundacji to 800 tys. zł)*
*ze względu na ograniczoną kwotę pozostająca w dyspozycji do wsparcia na województwo dolnośląskie i lubuskie nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie - zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku „uwolnienia" środków w trakcie projektu wsparcie będzie kierowane wg kolejności miejsca przedsiębiorstwa na liście rankingowej.

 • W przypadku korzystania z pomocy de minimis Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kosztów usług rozwojowych.

 • Wniesienie wkładu własnego Przedsiębiorcy, stanowiącego co najmniej 20% wartości usług rozwojowych, jest warunkiem koniecznym udziału w projekcie.
  Dofinansowanie Przedsiębiorca otrzymuje zawsze jako refundację poniesionych kosztów usług rozwojowych (po odjęciu od kosztu usługi rozwojowej wkładu własnego Przedsiębiorstwa).

 • Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika określa Regulamin w & 4 ust. 11,12

Maksymalny koszt usług rozwojowych(wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Przedsiębiorcę, jest uzależniony od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

a) mikroprzedsiębiorstwo – 14 244,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 6 300 zł;
b) małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników– 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 10 200,00 zł;
c) małe przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 25 pracowników –– 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 13 800,00 zł.
d) średnie przedsiębiorstwo – 93 055,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 19 400,00 zł.

Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 10 138,25 zł (koszt diagnozy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

DODATKOWE WSKAZÓWKI:
Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.

Wybrane istotne na etapie rekrutacji informacje :

 • Dokumentacja rekrutacyjna niekompletna tzn. nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników (wskazanych w Regulaminie § 5 ust. 8) zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru na dany obszar. Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

 • Dofinansowanie, które otrzymuje Przedsiębiorca w ramach kwoty wsparcia, stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną. Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. W przypadku, gdy Przedsiębiorca wykorzystał dozwolony limit pomocy de minimis może być mu udzielona pomoc publiczna na zasadach ogólnych.

 • Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP zalecamy posłużenie się wyjaśnieniami zawartymi w dokumencie „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP" dostępnym na stronie projektu w zakładce „Do pobrania" oraz w Instrukcji w Załączniku 3 do Regulaminu „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP". Pomocniczo na stronie internetowej pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/ dostępny jest kwalifikator MŚP, który służy do określania wielkości przedsiębiorstwa.

 • Na etapie składaniaFormularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2), Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR i utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności, właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik, a następnie jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej Przedsiębiorca zawiera z Operatorem Umowę wsparcia (wzór Załącznik 10 do Regulaminu), w ramach której udziela Przedsiębiorcy limitu na refundację części kosztów zakupu usług rozwojowych. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem posiadania przez Przedsiębiorcę profilu instytucjonalnego w BUR oraz posiadania profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y kierowaną/e na usługę/i (warunki delegowania uczestników do projektu doprecyzowano w § 6 Regulaminu.)

ZASADY NABORU :
Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa" z dnia 01.04.2020 r dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl/ w zakładce „Do pobrania" III NABÓR . W zakładce tez są umieszczone aktualne dokumenty (załączniki) .Prosimy o pobranie aktualnych wzorów dla III naboru

Zalecamy zapoznanie się z dokumentem „Najczęściej popełniane błędy dot. procesu rekrutacji" udostępnionym w zakładce „Do pobrania".

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:
Zespól Projektowy DARR S.A.

III Nabór:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
*dostępność: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Mariola Stanisławczyk
Telefon: 607 755 900

Małgorzata Rogoża
Telefon: 665 119 123

*pytania dotyczące III naboru można przesyłać na adres:
mariola.stanislawczyk@darr.pl
wpisując w temacie wiadomości : "3 _AM_zapytanie_nazwa firmy"

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00